Уеб сайтове с Подобен Резултат

11
Complete home networking | AVM International
avm.de
11
Екскурзии и почивки в страната и чужбина с ECOTOUR - YN - ECOTOUR-YN
ecotour-yn.com
11
EmonaMall.com
emonamall.com
11
Novinite.EU
teatri.bg
11
Алтех - компютърен онлайн магазин | ALl the TECHnology you need
altech.bg
11
Latest news | GOJYSK.com
gojysk.com
11
Професионални футболни прогнози за днес — 5bet.eu
5bet.eu
11
Изработка на Уебсайт и Печатни Рекламни Материали
progressfactory.bg
11
Фирми за изпълнение на топлоизолационни системи
toploizolaciabg.com
11
Професионални хамалски услуги от хамали - студенти.
hamalikolev.com

Най-скоро Проверени Сайтове

11
Complete home networking | AVM International
avm.de
18
Silver Valve Original
silvervalve.com
12
Сайт за безплатни обяви без ограничения: BGOBIAVI.net!
bgobiavi.net
12
PHP Scripts Mall
phpscriptsmall.com
14
Ресторанти, Зъболекари, Барове, Салон за красота, Лекари – Yelp
yelp.pro
15
Бизнес Варна
varna.biz
12
Онлайн бизнес каталог на български фирми
favzz.com
15
Наеми имоти под наем | наеми.com
xn--80akjpc.com
17
Имоти - Недвижими имоти продава отдава наем - Най-изгодни обяви за имоти
imoti.one
12
▷ Пердета и Завеси Платове за Пердета и Завеси от perdeta.com
perdeta.com

11 ruse24.bg Последно Обновен: 3 years ago

Ruse24.bg

ruse24.bg - Ruse24.bg - Âñè÷êî çà Ðóñå íà 1 ìÿñòî - íîâèíè, êèíî, çàâåäåíèÿ, òåàòðè, ãàëåðèè, ìóçåè, ôèðìè, òðàíñïîðò è îùå ìíîãî

Вашия Уеб сайт Резултат

Уеб сайт Скорост за Стационарни Компютри

Уеб сайт Скорост за Мобилни Компютри

Мобилна ползваемост

Домейн авторитет

Google Реклами

ПРОВЕРКА ЗА ПОЛЗВАЕМОСТ ПРИ МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА

МОБИЛНА ПОЛЗВАЕМОСТ: False
резултат:

Правила Въздействие на правилото
Avoid landing page redirects 0
Avoid plugins 0
Configure the viewport 10
Enable compression 0.02
Leverage browser caching 2.06
Reduce server response time 0
Minify CSS 0.27
Minify HTML 0
Minify JavaScript 0.61
Eliminate render-blocking JavaScript and CSS in above-the-fold content 32
Optimize images 23.86
Prioritize visible content 0
Size content to viewport 7.16
Size tap targets appropriately 6.99
Use legible font sizes 34.27

Система за Управление на Съдържанието:

Език и регион: en_US

Роботизирани Ресурси:

Преходно Извличане на Ресурси:

mobile screenshot ;

Авторитет на страницата
Авторитет 31%

31% Авторитет на страницата

Moz Ранг
3.1/10

31% Moz Ранг

Степен на отпадане
77.70%

77.70% Степен на отпадане

Tag за заглавие
196 Символа

Ruse24.bg - Âñè÷êî çà Ðóñå íà 1 ìÿñòî - íîâèíè, êèíî, çàâåäåíèÿ, òåàòðè, ãàëåðèè, ìóçåè, ôèðìè, òðàíñïîðò è îùå ìíîãî

Meta Описание
196 Символа

Ruse24.bg - Âñè÷êî çà Ðóñå íà 1 ìÿñòî - íîâèíè, êèíî, çàâåäåíèÿ, òåàòðè, ãàëåðèè, ìóçåè, ôèðìè, òðàíñïîðò è îùå ìíîãî

Meta Ключови думи
Meta Ключови думи

Ðóñå Ruse ðóñå ruse ÐÓÑÅ RUSE ðóñåíöè rusenci rusensko ðóñåíñêî ðóñåíñêè íîâèíè ruse news ðóñåíñêè áèçíåñ îáÿâè

Ефективен URL адрес
16 Символа

http://ruse24.bg

Извадка
Съдържание на страницата

Ìðåæà îò ãðàäñêè ïîðòàëè: City24ÐóñåÂàðíàÁóðãàñÏëîâäèâÁëàãîåâãðàäÊàêâî å ID24.bg?ÍîâèíèÑïîðòÑïðàâî÷íèêÎáÿâè â íîâèíè â Íîâèíèâ.

Облак от ключови думи
Плътност

ruse244 facebook2 city241 id241 close1 bugatti1 chiron1 porsche1 panamera1 live1

Google Визуализация
Така изглеждате в резултатите от търсенето с Google

Ruse24.bg - Âñè÷êî çà Ðóñå íà 1 ìÿñòî - íîâèíè, êèíî, çàâåäåíèÿ, òåàòðè, ãàëåðèè, ìóçåè, ôèðìè, òðàíñïîðò è îùå ìíîãî
http://ruse24.bg
Ìðåæà îò ãðàäñêè ïîðòàëè: City24ÐóñåÂàðíàÁóðãàñÏëîâäèâÁëàãîåâãðàäÊàêâî å ID24.bg?Íîâ...

Robots.txt
Файла е Намерен

http://ruse24.bg/robots.txt

Sitemap.xml
Файла е Намерен

http://ruse24.bg/sitemap.xml

Възраст на Домейна
Информация за създаване на домейн

Създаден на:

HTML5 Поддръжка

Фалшиви

Размер на Страницата
HTML код и текст съотношение

10% Завършен (успех)
Размер на документа: ~87.59 KB
Размер на кода: ~78.52 KB
Размер на Текста: ~9.07 KB Ratio: 10.36%

Повтаряемост на Ключови Думи

1 Списък с Думи

Ключова дума Бройка Плътност
íà 48 3.85%
çà 29 2.32%
îò 27 2.16%
ñå 10 0.80%
ïî 9 0.72%
ùå 7 0.56%
äà 5 0.40%
íè 5 0.40%
ñà 5 0.40%
ñëåä 5 0.40%
ëè 5 0.40%
Ðóñå 5 0.40%
ÀÌ 4 0.32%
êðàé 4 0.32%
ñè 4 0.32%
ïîëèòèêà 4 0.32%
ãðóïà: 4 0.32%
Ìåäèÿ 4 0.32%
ãðóï 4 0.32%
äî 4 0.32%

2 Списък с Думи

Ключова дума Бройка Плътност
îò ãðóïà: 4 0.32%
Ìåäèÿ ãðóï 4 0.32%
ãðóïà: Ìåñòíà 3 0.24%
íà äîöåíòà 3 0.24%
24 ÎÎÄ. 3 0.24%
è àäìèíèñòðàöèÿ 3 0.24%
Ìåñòíà 3 0.24%
ðóñåíñêà 3 0.24%
ðóñåíñêà ïîëèòèêà 3 0.24%
èìà áåëåçè 2 0.16%
ðúêàòà ñè 2 0.16%
ñè çàðàäè 2 0.16%
çàðàäè óíèêàëíàòà 2 0.16%
óíèêàëíàòà ãëóïîñò 2 0.16%
ñîë 2 0.16%
è ëåä 2 0.16%
ïî ôóòáîë 2 0.16%
ùå 2 0.16%
íà Äóíàâ 2 0.16%
áåëåçè çà 2 0.16%

3 Списък с Думи

Ключова дума Бройка Плътност
îò ãðóïà: Ìåñòíà 3 0.24%
ãðóïà: Ìåñòíà 3 0.24%
ãðóï 24 ÎÎÄ. 3 0.24%
ðóñåíñêà 3 0.24%
Ìåñòíà 3 0.24%
ðóñåíñêà ïîëèòèêà 3 0.24%
ïîëèòèêà è àäìèíèñòðàöèÿ 3 0.24%
ñîë è ëåä 2 0.16%
èçãîðè ðúêàòà ñè 2 0.16%
ðúêàòà ñè çàðàäè 2 0.16%
ñè çàðàäè óíèêàëíàòà 2 0.16%
çàðàäè óíèêàëíàòà ãëóïîñò 2 0.16%
ãëóïîñò ñîë 2 0.16%
| 5 ìíåíèÿ 2 0.16%
ñòóäåíòêà å óáèë 2 0.16%
ùå 2 0.16%
ùå èìà 2 0.16%
ùå èìà áåëåçè 2 0.16%
óáèéñòâî íà äîöåíòà 2 0.16%
ìèëîñò çà Èëèÿ 2 0.16%

4 Списък с Думи

Ключова дума Бройка Плътност
Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. 3 0.24%
îò ãðóïà: Ìåñòíà 3 0.24%
ðóñåíñêà 3 0.24%
ãðóïà: Ìåñòíà 3 0.24%
ðóñåíñêà ïîëèòèêà 3 0.24%
ðóñåíñêà ïîëèòèêà è àäìèíèñòðàöèÿ 3 0.24%
ñè çàðàäè óíèêàëíàòà ãëóïîñò 2 0.16%
è ëåä 2 0.16%
ùå èìà áåëåçè çà 2 0.16%
ñîë è ëåä 2 0.16%
ùå 2 0.16%
óíèêàëíàòà ãëóïîñò ñîë 2 0.16%
ëåä 2 0.16%
ðúêàòà ñè çàðàäè óíèêàëíàòà 2 0.16%
èçãîðè ðúêàòà ñè çàðàäè 2 0.16%
çà Èëèÿ Ñòîè÷êîâ ñëåä 2 0.16%
ùå èìà áåëåçè 2 0.16%
ùå èìà 2 0.16%
áåç çúáè 2 0.16%
ìèëîñò çà Èëèÿ Ñòîè÷êîâ 2 0.16%

Социални Мрежи

Facebook Споделяне
Всичко: 13

100 Завършен (успех)

Facebook Коментар
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

В LinkedIn
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

Pinterest
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

Група
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

Search Engine Index Stats

Google Индекс
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

Google индекс за картинки
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

Bing Индекс
Всичко: 2

0% Завършен (успех)

Yahoo Индекс
Всичко: 17,700

99% Завършен (успех)

Yahoo Картинки
Всичко: 232

1% Завършен (успех)

Google Реклами

Заглавна информация

Топ 20 връзки - Total Link: (136)

Internal Links

Не Текст Линк Тип
1 Íîâèíè //news.ruse24.bg text
2 Ïëîâäèâñêè //news.ruse24.bg/cat1.html text
3 Ñïîðòíè //sport.ruse24.bg text
4 Ðåãèîíàëíè //news.ruse24.bg/cat2.html text
5 Áúëãàðèÿ //news.ruse24.bg/cat6.html text

External Links

Не Текст Линк Тип
1 Ïëîâäèâ http://plovdiv24.bg text
2 àðíà http://varna24.bg text
3 Áóðãàñ http://burgas24.bg text
4 Áëàãîåâãðàä http://blagoevgrad24.bg text
5 Õâàíàõà ôóòáîëèñò îò "À" ãðóïà äà ïëàñèðà íàðêîòèöè êðàé ìîðåòî https://sport.ruse24.bg/801551.html text

Meta Информация

Не Meta Име Meta Данни

Whois информация

Име Информация
Created Date
Updated Date
Expired Date
Registrar Name
Isp Name Lir.bg EOOD
Server Ip Address 79.124.90.72
Server Country Name Bulgaria
Server Country Short Name bg
Server Region Blagoevgrad
Server City Gotse Delchev
Server Country Latitude 41.5667
Server Country Longitude 23.7333

Визуална SEO графика на Вашият сайт

SEO Диаграма

С помощта на следните показатели ще разберете, до колко добре сте приложили OnPage/OffPage SEO за заглавната страница на Вашия уеб сайт.

SEO Успехи
5 от задачите са изпълнени - 39% SEO е покрит

39% Завършен (успех)

SEO Предупреждения
3 от задачите имат Предупреждение - 18% SEO предупреждения

18% Complete (warning)

SEO Грешки
7 от задачите имат грешки - 43% SEO грешки

43% Завършен (с грешка)

Съвети за Скорост и Оптимизация

Скоростта на уебсайта има огромно влияние върху производителността му, скоростта влияе пряко върху използваемостта, приходите и дори класирането на уеб сайта в търсещите машини. С намаляването на времето за зареждане на уеб страниците, потребителите се разсейват по-малко и са по-добре фокусирани в използването на предложения от сайта Ви потребителски интерфейс. При добра бързина на зареждане на страниците в уеб сайта, търсачките е по-вероятно да Ви възнаградят, като класират сайта преди други със съответно съдържание, но по-ниска скорост на зареждане.

Уеб сайт заглавие

Внимание! Вашето заглавие не е оптимизирано

Уеб сайт описание

Успех! Описанието Ви е оптимизирано

Robots.txt

Успех! Файлът Robots.txt съществува във Вашият уебсайт

Sitemap.xml

Успех! Файл Sitemap.xml съществува в уебсайта Ви

Yahoo Индекс

Успех! Повече от 50 страници са индексирани в търсачката.

Google индекс за картинки

Опасност! По-малко от 3 страници са индексирани в търсачката за изображения в Google

Google Индекс

Опасност! По-малко от 3 страници са индексирани в търсачката на Google

Резултат на Google за Desktop

Внимание! Оценката за десктоп версията на уебсайта Ви е по-ниска от препоръчителната за Google

Резултат на Google за Мобилни устройства

Внимание! Оценката за десктоп версията на уебсайта Ви е по-ниска от препоръчителната за Google

Заглавия

Опасност! Таговете H1 или H2 не са намерени

Черен Списък (Google Безопасно)

Информацията не е налична.

Уеб сайт валидатор (W3C)

Опасност! Намерени са твърде много грешки в уебсайта Ви

Домейн авторитет

Опасност! Домейн Авторитета на Вашият уеб сайт е твърде нисък

Авторитет на страницата

Опасност! Авторитета на уебсайта Ви е твърде нисък

GZIP Компресия

Опасност! GZIP не е налице на Вашият сървър

Фавикон

Успех! Favicon Намерена

Alexa Ранг

Alexa Ранг Пълни подробности за класацията в Alexa, ключови думи и класиране в страната


0

Глобален ранг

0

Трафик Alexa info
Търсене Alexa info
Не Държава Класиране
1 Bulgaria 2,929
Не Ключова дума Алекс Търсене
1 дунав русе трявна
41.72% Завършен (успех)
2 поли генова
12.67% Завършен (успех)
3 варна население
8.81% Завършен (успех)
4 ruse temperatura
6.93% Завършен (успех)
5 3 март
4.42% Завършен (успех)

Домейн на разположение

Достъпност на домейни Списък на свързаните домейни


Домейн (ТДЛ) и правописна грешка Статус
ruse24.co Свободен
ruse24.us Свободен
ruse24.com Свободен
ruse24.info Свободен
ruse24.org Свободен
ruse24.net Свободен
cuse24.bg Свободен
duse24.bg Свободен
euse24.bg Свободен
fuse24.bg Свободен
vuse24.bg Свободен
tuse24.bg Свободен

Информация за Сървъра

Заглавие Отговор HTTP headers съдържат информация за браузъра на клиента, заявената страница и сървъра


Server: nginx/1.6.2
Date: Sat, 07 Jul 2018 14:00:45 GMT
Content-Type: text/html; charset=windows-1251
Connection: keep-alive
Set-Cookie: visitorid=bog0v396hmjvvceujq3g4ghok5; expires=Sun, 08-Jul-2018 01:40:45 GMT; Max-Age=42000; path=/; domain=.ruse24.bg
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Pragma: no-cache
Expires: Sat, 07 Jul 2018 14:10:45 GMT
Last-Modified: Sat, 07 Jul 2018 14:00:45 GMT
P3P: CP="IDC DSP COR ADM DEVi TAIi PSA PSD IVAi IVDi CONi HIS OUR IND CNT"
Vary: Accept-Encoding
Content-Encoding: gzip
Content-Language: bg

DNS Записи Записи за DNS ресурсите свързани с име на хост


Уебсайт лист

Лист на всички анализирани сайтове в системата