Уеб сайтове с Подобен Резултат

4
Database Error
withscope.com
4
Vesti.bg - новини от България и света
vesti.bg
4
Експресбанк - официална страница
sgeb.bg
4
Портал за жената | Ezine.bg
ezine.bg
4
4550 Хотели - сравни цени и оферти - Почивка.бг
pochivka.bg
4
Edna.bg - Всичко в живота на една жена
edna.bg
4
Българска Национална Телевизия
bnt.bg
4
Digital.bg - технологии ,софтуер и хардуер новини
digital.bg
4
slava.bg - слава, шоу, клюки, звезди, популярни личности, блясък, истории, забавление, свободно време
slava.bg
4
УНСС :: Университет за национално и световно стопанство - Начало
unwe.bg

Най-скоро Проверени Сайтове

18
Silver Valve Original
silvervalve.com
12
Сайт за безплатни обяви без ограничения: BGOBIAVI.net!
bgobiavi.net
12
PHP Scripts Mall
phpscriptsmall.com
14
Ресторанти, Зъболекари, Барове, Салон за красота, Лекари – Yelp
yelp.pro
15
Бизнес Варна
varna.biz
12
Онлайн бизнес каталог на български фирми
favzz.com
15
Наеми имоти под наем | наеми.com
xn--80akjpc.com
17
Имоти - Недвижими имоти продава отдава наем - Най-изгодни обяви за имоти
imoti.one
12
▷ Пердета и Завеси Платове за Пердета и Завеси от perdeta.com
perdeta.com
15
Browning Hi-Power, 1911, CZ75, Makarov Home
bhspringsolutions.com

4 platan.bg Последно Обновен: 3 years ago

Platan.bg

platan.bg - Platan.bg - ìåáåëè çà êóõíÿ, ñïàëíÿ, âñåêèäíåâíà, òðàïåçàðèÿ, äåòñêà ñòàÿ, ìàòðàöè.

Вашия Уеб сайт Резултат

Уеб сайт Скорост за Стационарни Компютри

Уеб сайт Скорост за Мобилни Компютри

Мобилна ползваемост

Домейн авторитет

Google Реклами

ПРОВЕРКА ЗА ПОЛЗВАЕМОСТ ПРИ МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА

МОБИЛНА ПОЛЗВАЕМОСТ: True
резултат:

Правила Въздействие на правилото
Avoid landing page redirects 0
Avoid plugins 0
Configure the viewport 0
Enable compression 0.46
Leverage browser caching 3.75
Reduce server response time 0
Minify CSS 0.05
Minify HTML 0
Minify JavaScript 0
Eliminate render-blocking JavaScript and CSS in above-the-fold content 8
Optimize images 5.48
Prioritize visible content 0
Size content to viewport 0
Size tap targets appropriately 0.99
Use legible font sizes 0

Система за Управление на Съдържанието:

Език и регион: en_US

Роботизирани Ресурси:

Преходно Извличане на Ресурси:

mobile screenshot ;

Авторитет на страницата
Авторитет 24%

24% Авторитет на страницата

Moz Ранг
2.4/10

24% Moz Ранг

Степен на отпадане
24.30%

24.30% Степен на отпадане

Tag за заглавие
140 Символа

Platan.bg - ìåáåëè çà êóõíÿ, ñïàëíÿ, âñåêèäíåâíà, òðàïåçàðèÿ, äåòñêà ñòàÿ, ìàòðàöè.

Meta Описание
524 Символа

Platan.bg - Ìåáåëè, êóõíè ïî ïîðú÷êà, ìåêà ìåáåë – äèâàíè, êàíàïåòà, ôîòüîéëè, òàáóðåòêè, ñòîëîâå, êðåñëà, ñåêöèè, øêàôîâå, ìàñè, ïîìîùíè ìàñè, TV øêàôîâå, ïîñòàâêè çà ñïèñàíèÿ, ëåãëà, ìàòðàöè, òàïèöèðàíè ñïàëíè, ñêðèíîâå, êîìîäè, ãàðäåðîáè, íîùíè øêàô÷åòà, äåòñêè ëåãëà êîëè, ìåáåëè çà äåòñêà ñòàÿ.

Meta Ключови думи
Meta Ключови думи

Ìåáåëè mebeli êóõíÿ kuhnia kuhni ñïàëíè ñïàëíÿ spalnia matraci ìàòðàöè âñåêèäíåâíà õîë òðàïåçàðèÿ îáçàâåæäàíåäåòñêà ñòàÿ äèâàíè divani êàíàïåòà ôîòüîéëè òàáóðåòêè ñòîëîâå stol êðåñëà ñåêöèè øêàôîâå ëåãëà ìàñè masi ñêðèíîâå êîìîäè ãàðäåðîáè íîùíè øêàô÷åòà ïîìîùíè ìàñè ïëàòàí platan TV øêàôîâå ïîñòàâêè çà ñïèñàíèÿ òàïèöèðàíè ñïàëíè äåòñêè ëåãëà êîëè äåòñêà ñòàÿ.

Ефективен URL адрес
16 Символа

http://platan.bg

Извадка
Съдържание на страницата

Ìåáåëè ïëàòàí â: 02/8187050 BGEN ÌÀÃÀÇÈÍÈÌÎÄÓËÈLINATELETISPARISMONACOCITYMARTIALEXANDRIATIZIANOSUMMERSIENNAMARBELLAAVALONSMARTBRAGAERICAÀÍÒÐÅçàêà÷àëêèøêàôîâåÄÅÒÑÊÀ ÑÒÀßñïàëíè.

Облак от ключови думи
Плътност

rapido6 linate5 summer5 platan3 smart2 bianca2 platinium2 titanium2 letis2 erica2

Google Визуализация
Така изглеждате в резултатите от търсенето с Google

Platan.bg - ìåáåëè çà êóõíÿ, ñïàëíÿ, âñåêèäíåâíà, òðàïåçàðèÿ, äåòñêà ñòàÿ, ìàòðàöè.
http://platan.bg
Ìåáåëè ïëàòàí â: 02/8187050 BGEN ÌÀÃÀÇÈÍÈÌÎÄÓËÈLINATELETISPARISMONACOCITYMARTIALEXANDRIATIZIANOSUMMERSIENNAMARBELLAAVALO...

Robots.txt
Файла е Намерен

http://platan.bg/robots.txt

Sitemap.xml
Файла е Намерен

http://platan.bg/sitemap.xml

Възраст на Домейна
Информация за създаване на домейн

Създаден на:

HTML5 Поддръжка

Фалшиви

Размер на Страницата
HTML код и текст съотношение

10% Завършен (успех)
Размер на документа: ~30.37 KB
Размер на кода: ~27.31 KB
Размер на Текста: ~3.06 KB Ratio: 10.08%

Повтаряемост на Ключови Думи

1 Списък с Думи

Ключова дума Бройка Плътност
äåòñêè 7 2.09%
RAPIDO 6 1.79%
êóõíè 5 1.49%
çà 5 1.49%
ëåãëà 4 1.19%
øêàôîâå 4 1.19%
íà 4 1.19%
ìåáåëè 4 1.19%
åëåìåíò 3 0.90%
PLATAN 3 0.90%
ñòîëîâå 3 0.90%
îò 3 0.90%
ìàñè 3 0.90%
ÑÒÀßñïàëíè 2 0.60%
ãàðäåðîáè 2 0.60%
ñêðèíîâå 2 0.60%
åòàæåðêè 2 0.60%
òàïèöèðàíè 2 0.60%
ìåáåë 2 0.60%
øêàô÷åòà 2 0.60%

2 Списък с Думи

Ключова дума Бройка Плътност
PLATAN 3 0.90%
êóõíè RAPIDO 3 0.90%
òàïèöèðàíè ëåãëà 2 0.60%
ìàòðàöè 2 0.60%
ñïàëíÿ 2 0.60%
îò PLATAN 2 0.60%
ëåãëàäåòñêè ãàðäåðîáèäåòñêè 1 0.30%
ñêðèíîâåäåòñêè áþðà 1 0.30%
åòàæåðêèäåòñêè ñêðèíîâåäåòñêè 1 0.30%
ãàðäåðîáèäåòñêè åòàæåðêèäåòñêè 1 0.30%
ÌÀÃÀÇÈÍÈÌÎÄÓËÈLINATELETISPARISMONACOCITYMARTIALEXANDRIATIZIANOSUMMERSIENNAMARBELLAAVALONSMARTBRAGAERICAÀÍÒÐÅçàêà÷àëêèøêàôîâåÄÅÒÑÊÀ 1 0.30%
êîìïëåêòèäåòñêè ëåãëàäåòñêè 1 0.30%
ÑÒÀßñïàëíè êîìïëåêòèäåòñêè 1 0.30%
ÌÀÃÀÇÈÍÈÌÎÄÓËÈLINATELETISPARISMONACOCITYMARTIALEXANDRIATIZIANOSUMMERSIENNAMARBELLAAVALONSMARTBRAGAERICAÀÍÒÐÅçàêà÷àëêèøêàôîâåÄÅÒÑÊÀ ÑÒÀßñïàëíè 1 0.30%
í øêàô÷åòàÑÏÀËÍßñïàëíè 1 0.30%
BGEN 1 0.30%
è òîàëåòêèäåòñêè 1 0.30%
ëåãëàíîùíè øêàô÷åòàôðåíñêè 1 0.30%
êîìïëåêòèëåãëàòàïèöèðàíè ëåãëàíîùíè 1 0.30%
çà ñïèñàíèÿáàð 1 0.30%

3 Списък с Думи

Ключова дума Бройка Плътност
PLATAN 3 0.90%
äíåâíàòà 2 0.60%
îò PLATAN 2 0.60%
ìàòðàöè 2 0.60%
òðàïåçàðèÿòà 2 0.60%
ãàðäåðîáèäåòñêè åòàæåðêèäåòñêè ñêðèíîâåäåòñêè 1 0.30%
í øêàô÷åòàÑÏÀËÍßñïàëíè êîìïëåêòèëåãëàòàïèöèðàíè 1 0.30%
òîàëåòêèäåòñêè í øêàô÷åòàÑÏÀËÍßñïàëíè 1 0.30%
áþðà è òîàëåòêèäåòñêè 1 0.30%
åòàæåðêèäåòñêè ñêðèíîâåäåòñêè áþðà 1 0.30%
ÑÒÀßñïàëíè êîìïëåêòèäåòñêè ëåãëàäåòñêè 1 0.30%
ëåãëàäåòñêè ãàðäåðîáèäåòñêè åòàæåðêèäåòñêè 1 0.30%
êîìïëåêòèäåòñêè ëåãëàäåòñêè ãàðäåðîáèäåòñêè 1 0.30%
ñïèñàíèÿáàð ñòîëîâåÊÓÕÍßêóõíèêóõíè RAPIDO 1 0.30%
ÌÀÃÀÇÈÍÈÌÎÄÓËÈLINATELETISPARISMONACOCITYMARTIALEXANDRIATIZIANOSUMMERSIENNAMARBELLAAVALONSMARTBRAGAERICAÀÍÒÐÅçàêà÷àëêèøêàôîâåÄÅÒÑÊÀ ÑÒÀßñïàëíè êîìïëåêòèäåòñêè 1 0.30%
ÌÀÃÀÇÈÍÈÌÎÄÓËÈLINATELETISPARISMONACOCITYMARTIALEXANDRIATIZIANOSUMMERSIENNAMARBELLAAVALONSMARTBRAGAERICAÀÍÒÐÅçàêà÷àëêèøêàôîâåÄÅÒÑÊÀ ÑÒÀßñïàëíè 1 0.30%
êîìïëåêòèëåãëàòàïèöèðàíè ëåãëàíîùíè øêàô÷åòàôðåíñêè 1 0.30%
è êîìîäèîãëåäàëàãàðäåðîáèïîäìàòðà÷íè ðàìêèÒÐÀÏÅÇÀÐÈßòðàïåçíè 1 0.30%
ëåãëàíîùíè øêàô÷åòàôðåíñêè ëåãëàñêðèíîâå 1 0.30%
ëåãëàñêðèíîâå è êîìîäèîãëåäàëàãàðäåðîáèïîäìàòðà÷íè 1 0.30%

4 Списък с Думи

Ключова дума Бройка Плътност
PLATAN 3 0.90%
òðàïåçàðèÿòà 3 0.90%
äíåâíàòà 3 0.90%
ìàòðàöè 2 0.60%
ìàòðàöè MAGNIFLEX 2 0.60%
äåòñêàòà ñòàÿ 2 0.60%
ñïàëíÿ VANILLA 2 0.60%
îò PLATAN 2 0.60%
êîìïëåêòèäåòñêè ëåãëàäåòñêè ãàðäåðîáèäåòñêè åòàæåðêèäåòñêè 1 0.30%
è òîàëåòêèäåòñêè í øêàô÷åòàÑÏÀËÍßñïàëíè 1 0.30%
ñêðèíîâåäåòñêè áþðà è òîàëåòêèäåòñêè 1 0.30%
ãàðäåðîáèäåòñêè åòàæåðêèäåòñêè ñêðèíîâåäåòñêè áþðà 1 0.30%
ëåãëàäåòñêè ãàðäåðîáèäåòñêè åòàæåðêèäåòñêè ñêðèíîâåäåòñêè 1 0.30%
ÌÀÃÀÇÈÍÈÌÎÄÓËÈLINATELETISPARISMONACOCITYMARTIALEXANDRIATIZIANOSUMMERSIENNAMARBELLAAVALONSMARTBRAGAERICAÀÍÒÐÅçàêà÷àëêèøêàôîâåÄÅÒÑÊÀ ÑÒÀßñïàëíè 1 0.30%
ÑÒÀßñïàëíè êîìïëåêòèäåòñêè ëåãëàäåòñêè ãàðäåðîáèäåòñêè 1 0.30%
ÌÀÃÀÇÈÍÈÌÎÄÓËÈLINATELETISPARISMONACOCITYMARTIALEXANDRIATIZIANOSUMMERSIENNAMARBELLAAVALONSMARTBRAGAERICAÀÍÒÐÅçàêà÷àëêèøêàôîâåÄÅÒÑÊÀ ÑÒÀßñïàëíè êîìïëåêòèäåòñêè ëåãëàäåòñêè 1 0.30%
ÌÀÃÀÇÈÍÈÌÎÄÓËÈLINATELETISPARISMONACOCITYMARTIALEXANDRIATIZIANOSUMMERSIENNAMARBELLAAVALONSMARTBRAGAERICAÀÍÒÐÅçàêà÷àëêèøêàôîâåÄÅÒÑÊÀ ÑÒÀßñïàëíè êîìïëåêòèäåòñêè 1 0.30%
í øêàô÷åòàÑÏÀËÍßñïàëíè êîìïëåêòèëåãëàòàïèöèðàíè ëåãëàíîùíè 1 0.30%
ÌÀÃÀÇÈÍÈÌÎÄÓËÈLINATELETISPARISMONACOCITYMARTIALEXANDRIATIZIANOSUMMERSIENNAMARBELLAAVALONSMARTBRAGAERICAÀÍÒÐÅçàêà÷àëêèøêàôîâåÄÅÒÑÊÀ 1 0.30%
òîàëåòêèäåòñêè í øêàô÷åòàÑÏÀËÍßñïàëíè êîìïëåêòèëåãëàòàïèöèðàíè 1 0.30%

Социални Мрежи

Facebook Споделяне
Всичко: 1,097

100 Завършен (успех)

Facebook Коментар
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

В LinkedIn
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

Pinterest
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

Група
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

Search Engine Index Stats

Google Индекс
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

Google индекс за картинки
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

Bing Индекс
Всичко: 21

0% Завършен (успех)

Yahoo Индекс
Всичко: 7,250

97% Завършен (успех)

Yahoo Картинки
Всичко: 207

3% Завършен (успех)

Google Реклами

Заглавна информация

H1 Tags

Не Текст
1 Ìåáåëíà êúùà Ïëàòàí - ãîëÿìî ðàçíîîáðàçèå îò ìåáåëè çà ñïàëíÿòà, äíåâíàòà, òðàïåçàðèÿòà, äåòñêàòà ñòàÿ, ìàòðàöè. Ïðîåêòèðàíå è èçðàáîòêà íà îáçàâåæäàíå çà êóõíè.

H2 Tags

Не Текст
1 ÌÀÃÀÇÈÍÈ
2 ÌÎÄÓËÈ
3 ÀÍÒÐÅ
4 ÄÅÒÑÊÀ ÑÒÀß
5 ÑÏÀËÍß

H3 Tags

Не Текст
1 LINATE
2 LETIS
3 PARIS
4 MONACO
5 CITY

H4 Tags

Не Текст
1 Ìàðêè ìåáåëè ïðåäëàãàíè â ìàãàçèíèòå íà Ïëàòàí: êóõíè Ïëàòàí, ìåêà ìåáåë PLATAN, ìîäóëíà ñåðèÿ ìåáåëè LINATE, ìàñè è ñòîëîâå îò PLATAN, ñïàëíÿ VANILLA, äåòñêè ñòàè îò PLATAN, êîðïóñíè ìåáåëè BRW, òàïèöèðàíè ëåãëà ERGODESIGN, ìàòðàöè MAGNIFLEX, ìàòðàöè DON ALMOHADON

Топ 20 връзки - Total Link: (127)

Internal Links

Не Текст Линк Тип
1 02/8187050 http://platan.bg/contacts/contacts.php image
2 ÌÀÃÀÇÈÍÈ http://platan.bg/contacts/contacts.php text
3 ÌÎÄÓËÈ http://platan.bg/mebeli/moduli text
4 LINATE http://platan.bg/mebeli/moduli/linate text
5 LETIS http://platan.bg/mebeli/moduli/letis text

External Links

Не Текст Линк Тип
1 Åëåêòðîííè êíèãè http://www.booksbg.org text
2 Ïåðíèê Äíåñ http://pernikdnes.com/ text

Meta Информация

Не Meta Име Meta Данни

Whois информация

Име Информация
Created Date
Updated Date
Expired Date
Registrar Name
Isp Name ICDSoft Assigned PI
Server Ip Address 195.8.222.39
Server Country Name Bulgaria
Server Country Short Name bg
Server Region Sofia-Capital
Server City Sofia
Server Country Latitude 42.6751
Server Country Longitude 23.3182

Визуална SEO графика на Вашият сайт

SEO Диаграма

С помощта на следните показатели ще разберете, до колко добре сте приложили OnPage/OffPage SEO за заглавната страница на Вашия уеб сайт.

SEO Успехи
6 от задачите са изпълнени - 38% SEO е покрит

38% Завършен (успех)

SEO Предупреждения
2 от задачите имат Предупреждение - 12% SEO предупреждения

12% Complete (warning)

SEO Грешки
8 от задачите имат грешки - 50% SEO грешки

50% Завършен (с грешка)

Съвети за Скорост и Оптимизация

Скоростта на уебсайта има огромно влияние върху производителността му, скоростта влияе пряко върху използваемостта, приходите и дори класирането на уеб сайта в търсещите машини. С намаляването на времето за зареждане на уеб страниците, потребителите се разсейват по-малко и са по-добре фокусирани в използването на предложения от сайта Ви потребителски интерфейс. При добра бързина на зареждане на страниците в уеб сайта, търсачките е по-вероятно да Ви възнаградят, като класират сайта преди други със съответно съдържание, но по-ниска скорост на зареждане.

Уеб сайт заглавие

Внимание! Вашето заглавие не е оптимизирано

Уеб сайт описание

Внимание! Вашето описание не е оптимизирано

Robots.txt

Успех! Файлът Robots.txt съществува във Вашият уебсайт

Sitemap.xml

Успех! Файл Sitemap.xml съществува в уебсайта Ви

Yahoo Индекс

Успех! Повече от 50 страници са индексирани в търсачката.

Google индекс за картинки

Опасност! По-малко от 3 страници са индексирани в търсачката за изображения в Google

Google Индекс

Опасност! По-малко от 3 страници са индексирани в търсачката на Google

Резултат на Google за Desktop

Успех! Вашият уебсайт премина проверките за Google Desktop Score.

Резултат на Google за Мобилни устройства

Успех! Вашият уебсайт премина проверките за Google Mobile Score.

Заглавия

Успех! H1 и H2 HTML тагове са намерени на Вашият уебсайт

Черен Списък (Google Безопасно)

Информацията не е налична.

Уеб сайт валидатор (W3C)

Опасност! Намерени са твърде много грешки в уебсайта Ви

Домейн авторитет

Опасност! Домейн Авторитета на Вашият уеб сайт е твърде нисък

Авторитет на страницата

Опасност! Авторитета на уебсайта Ви е твърде нисък

GZIP Компресия

Опасност! GZIP не е налице на Вашият сървър

Фавикон

Опасност! Favicon не е намерен

Alexa Ранг

Alexa Ранг Пълни подробности за класацията в Alexa, ключови думи и класиране в страната


0

Глобален ранг

0

Трафик Alexa info
Търсене Alexa info
Не Държава Класиране
1 Bulgaria 9,321
Не Ключова дума Алекс Търсене
1 platan
30.84% Завършен (успех)
2 платан
29.67% Завършен (успех)
3 моемах
12.40% Завършен (успех)
4 мебели
4.83% Завършен (успех)
5 мебели дантес
2.29% Завършен (успех)

Домейн на разположение

Достъпност на домейни Списък на свързаните домейни


Домейн (ТДЛ) и правописна грешка Статус
platan.co Свободен
platan.us Свободен
platan.com Свободен
platan.info Свободен
platan.org Свободен
platan.net Свободен
llatan.bg Свободен
olatan.bg Свободен
klatan.bg Свободен
latan.bg Свободен

Информация за Сървъра

Заглавие Отговор HTTP headers съдържат информация за браузъра на клиента, заявената страница и сървъра


Date: Thu, 27 Dec 2018 14:08:15 GMT
Server: Apache
Content-Language: bg
Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Pragma: no-cache
Set-Cookie: PHPSESSID=f6a5ba32d09746cdf1beafa58a42079d; path=/
Upgrade: h2
Connection: Upgrade
Content-Type: text/html;charset=windows-1251

DNS Записи Записи за DNS ресурсите свързани с име на хост


Уебсайт лист

Лист на всички анализирани сайтове в системата