Уеб сайтове с Подобен Резултат

17
Имоти - Недвижими имоти продава отдава наем - Най-изгодни обяви за имоти
imoti.one
17
НАЧАЛО - FinTV
fintv.eu
17
Casino Robots: Всички безплатни казино игри онлайн на едно място
casinorobots.com
17
Диксио ЕООД - имоти, курсове, продукти и сайтове за брокери
imotibroker.eu
17
My Energy House Ltd | Строително-монтажни работи в гр. София
finishing-works.com
17
Калинов БГ
petarkalinov.blogspot.com
17
Извозване на стари мебели и боклуци от жилища
izvozva.bg
17
Новини от Русе и областта, афиш, спорт - Rousse.Info
rousse.info
17
Hamachi
hamachi.bg
17
BGIT.net
bgit.net

Най-скоро Проверени Сайтове

18
Silver Valve Original
silvervalve.com
12
Сайт за безплатни обяви без ограничения: BGOBIAVI.net!
bgobiavi.net
12
PHP Scripts Mall
phpscriptsmall.com
14
Ресторанти, Зъболекари, Барове, Салон за красота, Лекари – Yelp
yelp.pro
15
Бизнес Варна
varna.biz
12
Онлайн бизнес каталог на български фирми
favzz.com
15
Наеми имоти под наем | наеми.com
xn--80akjpc.com
17
Имоти - Недвижими имоти продава отдава наем - Най-изгодни обяви за имоти
imoti.one
12
▷ Пердета и Завеси Платове за Пердета и Завеси от perdeta.com
perdeta.com
15
Browning Hi-Power, 1911, CZ75, Makarov Home
bhspringsolutions.com

17 naedro.bg Последно Обновен: 3 years ago

Naedro.bg

naedro.bg - ¹1 Òåíèñêè íà Åäðî

Вашия Уеб сайт Резултат

Уеб сайт Скорост за Стационарни Компютри

Уеб сайт Скорост за Мобилни Компютри

Мобилна ползваемост

Домейн авторитет

Google Реклами

ПРОВЕРКА ЗА ПОЛЗВАЕМОСТ ПРИ МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА

МОБИЛНА ПОЛЗВАЕМОСТ: True
резултат:

Правила Въздействие на правилото
Avoid landing page redirects 0
Avoid plugins 0
Configure the viewport 0
Enable compression 0
Leverage browser caching 2.73
Reduce server response time 0
Minify CSS 0.23
Minify HTML 0.19
Minify JavaScript 8.09
Eliminate render-blocking JavaScript and CSS in above-the-fold content 56
Optimize images 2.75
Prioritize visible content 0
Size content to viewport 0
Size tap targets appropriately 0.49
Use legible font sizes 0

Система за Управление на Съдържанието:

Език и регион: en_US

Роботизирани Ресурси:

Преходно Извличане на Ресурси:

mobile screenshot ;

Авторитет на страницата
Авторитет 11%

11% Авторитет на страницата

Moz Ранг
1.1/10

11% Moz Ранг

Степен на отпадане
89.90%

89.90% Степен на отпадане

Tag за заглавие
32 Символа

¹1 Òåíèñêè íà Åäðî

Meta Описание
264 Символа

Âîäåù äèñòðèáóòîð íà ïðîìîöèîíàëíè ïðîäóêòè êàòî Òåíèñêè, ßêåòà, Áëóçè, Ñóèò÷åðè, Øàïêè è ìíîãî äðóãè! Ïîñåòåòå ñòðàõîòíèÿò íè èíòåðíåò ìàãàçèí!

Meta Ключови думи
Meta Ключови думи

Òåíèñêè òåíèñêà bestsub bestsublimation fol fruit fruitoftheloom Fruit of the loom loom frut teniski òåíèñêè íà fruit òåíèñêè íà åäðî ñóáëèìàöèÿ ñóáëèìàöèîíåí ñþáëèìàöèÿ sito sitopechat ñèòî ñèòîïå÷àò ñþáëèìàöèîíåí ïúçåë ÷àøà ÷àøè ïîäëîæêà çà ìèøêà ìàóñ ïàä mouse pad áëóçè íà åäðî ÷àøè íà åäðî òåíèñêè åäðî òåíèñêàâíîñ îò êèòàé sublimation sublimacia áëóçà ùàìïà óíèêàëíà äèçàéí âíîñèòåë ïðîèçâîäèòåë ðèñóíêà ùàìïà ñóéò÷úð ñóè÷úð àíîðàê ïúçåë ÷àøà ÷àøè ñóáëèìàöèÿ òåêñòèëåí ïå÷àòáëóçà âàòà

Ефективен URL адрес
17 Символа

https://naedro.bg

Извадка
Съдържание на страницата

info@naedro.bg × Âëåçòå âúâ âàøèÿò ïðîôèë E-mail Ïàðîëà ÂÕÎÄ Íÿìàòå ïðîôèë? Ðåãèñòðèðàéòå ñå Çàáðàâåíà ïàðîëà ÇÎÍÀ ÍÀ ÊËÈÅÍÒÀ ÏÅ×ÀÒ ÇÀ ÍÀÑ.

Облак от ключови думи
Плътност

data41 html=21 true21 class=14 placement=7 bottom7 trigger=7 hover7 focus7 content=6

Google Визуализация
Така изглеждате в резултатите от търсенето с Google

¹1 Òåíèñêè íà Åäðî
https://naedro.bg
info@naedro.bg × Âëåçòå âúâ âàøèÿò ïðîôèë E-mail Ïàðîëà ÂÕÎÄ Íÿìàòå ïðîôèë? Ðåãèñòðèðàé...

Robots.txt
Файла е Намерен

https://naedro.bg/robots.txt

Sitemap.xml
Файла Не е Намерен

https://naedro.bg/sitemap.xml

Възраст на Домейна
Информация за създаване на домейн

Създаден на:

HTML5 Поддръжка

Фалшиви

Размер на Страницата
HTML код и текст съотношение

9% Завършен (успех)
Размер на документа: ~55.60 KB
Размер на кода: ~50.83 KB
Размер на Текста: ~4.78 KB Ratio: 8.59%

Повтаряемост на Ключови Думи

1 Списък с Думи

Ключова дума Бройка Плътност
ÇÀ 4 0.38%
ÁÐÀÍÄÎÂÅ 3 0.29%
ÊËÈÅÍÒÀ 3 0.29%
íà 3 0.29%
ÊÎÍÒÀÊÒ 3 0.29%
ÏÅ×ÀÒ 3 0.29%
ÊÀÒÀËÎÇÈ 3 0.29%
ñå 3 0.29%
ÍÀÑ 3 0.29%
ÇÎÍÀ 3 0.29%
ÍÀ 3 0.29%
info@naedro.bg 2 0.19%
Áëóçè 2 0.19%
âàøèÿò 2 0.19%
ÏÐÎÄÓÊÒÈ 2 0.19%
Àêñåñîàðè 2 0.19%
Òåêñòèë 2 0.19%
âúâ 2 0.19%
0885 2 0.19%
0888 2 0.19%

2 Списък с Думи

Ключова дума Бройка Плътност
ÇÀ ÍÀÑ 3 0.29%
ÏÅ×ÀÒ ÇÀ 3 0.29%
ÍÀ ÊËÈÅÍÒÀ 3 0.29%
ÇÎÍÀ ÍÀ 3 0.29%
ÇÎÍÀ 3 0.29%
ÍÀÑ ÊÎÍÒÀÊÒ 2 0.19%
ÁÐÀÍÄÎÂÅ ÊÀÒÀËÎÇÈ 2 0.19%
ÊÀÒÀËÎÇÈ ÏÅ×ÀÒ 2 0.19%
ÊËÈÅÍÒÀ ÁÐÀÍÄÎÂÅ 2 0.19%
âúâ âàøèÿò 2 0.19%
Òåíèñêè 2 0.19%
0888 2 0.19%
è Âíîñ 2 0.19%
0885 2 0.19%
Àêñåñîàðè 2 0.19%
ÁÐÀÍÄÎÂÅ ÊÎÍÒÀÊÒ 1 0.10%
E mail 1 0.10%
Ïàðîëà 1 0.10%
ÂÕÎÄ 1 0.10%
Íÿìàòå 1 0.10%

3 Списък с Думи

Ключова дума Бройка Плътност
ÇÎÍÀ 3 0.29%
ÏÅ×ÀÒ ÇÀ ÍÀÑ 3 0.29%
ÇÎÍÀ ÍÀ ÊËÈÅÍÒÀ 3 0.29%
ÇÎÍÀ ÍÀ 3 0.29%
ÊËÈÅÍÒÀ ÁÐÀÍÄÎÂÅ ÊÀÒÀËÎÇÈ 2 0.19%
ÇÀ ÍÀÑ ÊÎÍÒÀÊÒ 2 0.19%
] Àêñåñîàðè 2 0.19%
ÊÀÒÀËÎÇÈ ÏÅ×ÀÒ ÇÀ 2 0.19%
ÍÀ ÊËÈÅÍÒÀ ÁÐÀÍÄÎÂÅ 2 0.19%
ÁÐÀÍÄÎÂÅ ÊÀÒÀËÎÇÈ ÏÅ×ÀÒ 2 0.19%
ÊÀÒÀËÎÇÈ ÁÐÀÍÄÎÂÅ 1 0.10%
Âëåçòå âúâ âàøèÿò 1 0.10%
âúâ âàøèÿò ïðîôèë 1 0.10%
E mail 1 0.10%
Ïàðîëà 1 0.10%
ÂÕÎÄ 1 0.10%
Íÿìàòå ïðîôèë? 1 0.10%
ÊËÈÅÍÒÀ ÏÅ×ÀÒ ÇÀ 1 0.10%
Íÿìàòå ïðîôèë? Ðåãèñòðèðàéòå 1 0.10%
ïðîôèë? Ðåãèñòðèðàéòå ñå 1 0.10%

4 Списък с Думи

Ключова дума Бройка Плътност
ÇÎÍÀ ÍÀ ÊËÈÅÍÒÀ 3 0.29%
ÇÎÍÀ ÍÀ 3 0.29%
ÇÎÍÀ 3 0.29%
ÏÅ×ÀÒ ÇÀ ÍÀÑ ÊÎÍÒÀÊÒ 2 0.19%
ÁÐÀÍÄÎÂÅ ÊÀÒÀËÎÇÈ ÏÅ×ÀÒ ÇÀ 2 0.19%
] Àêñåñîàðè 2 0.19%
ÊËÈÅÍÒÀ ÁÐÀÍÄÎÂÅ ÊÀÒÀËÎÇÈ ÏÅ×ÀÒ 2 0.19%
ÇÎÍÀ ÍÀ ÊËÈÅÍÒÀ ÁÐÀÍÄÎÂÅ 2 0.19%
ÊÀÒÀËÎÇÈ ÏÅ×ÀÒ ÇÀ ÍÀÑ 2 0.19%
ÍÀ ÊËÈÅÍÒÀ ÁÐÀÍÄÎÂÅ ÊÀÒÀËÎÇÈ 2 0.19%
Íÿìàòå ïðîôèë? 1 0.10%
Âëåçòå âúâ 1 0.10%
Âëåçòå âúâ âàøèÿò 1 0.10%
Âëåçòå âúâ âàøèÿò ïðîôèë 1 0.10%
E mail 1 0.10%
Ïàðîëà 1 0.10%
ÂÕÎÄ 1 0.10%
ÇÎÍÀ ÍÀ ÊËÈÅÍÒÀ ÏÅ×ÀÒ 1 0.10%
ÊÀÒÀËÎÇÈ 1 0.10%
Íÿìàòå ïðîôèë? Ðåãèñòðèðàéòå 1 0.10%

Социални Мрежи

Facebook Споделяне
Всичко: 0

0 Завършен (успех)

Facebook Коментар
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

В LinkedIn
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

Pinterest
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

Група
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

Search Engine Index Stats

Google Индекс
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

Google индекс за картинки
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

Bing Индекс
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

Yahoo Индекс
Всичко: 52

100% Завършен (успех)

Yahoo Картинки
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

Google Реклами

Заглавна информация

H4 Tags

Не Текст
1 ëåçòå âúâ âàøèÿò ïðîôèë

Топ 20 връзки - Total Link: (59)

Internal Links

Не Текст Линк Тип
1 Ðåãèñòðèðàéòå ñå ?p=regmefinal text
2 Çàáðàâåíà ïàðîëà ?p=forgotten text
3 ÇÎÍÀ ÍÀ ÊËÈÅÍÒÀ ?p=zone18 text
4 ÏÅ×ÀÒ ?p=pechat18 text
5 ÇÀ ÍÀÑ ?p=aboutus18 text

Meta Информация

Не Meta Име Meta Данни
1 distribution global
2 robots index, follow
3 revisit-after 1 days
4 viewport width=device-width, initial-scale=1.0

Whois информация

Име Информация
Created Date
Updated Date
Expired Date
Registrar Name
Isp Name Internet Corporated Networks Ltd.
Server Ip Address 91.215.216.69
Server Country Name Bulgaria
Server Country Short Name bg
Server Region Sofia-Capital
Server City Sofia (1)
Server Country Latitude 42.6537
Server Country Longitude 23.3363

Визуална SEO графика на Вашият сайт

SEO Диаграма

С помощта на следните показатели ще разберете, до колко добре сте приложили OnPage/OffPage SEO за заглавната страница на Вашия уеб сайт.

SEO Успехи
6 от задачите са изпълнени - 45% SEO е покрит

45% Завършен (успех)

SEO Предупреждения
2 от задачите имат Предупреждение - 12% SEO предупреждения

12% Complete (warning)

SEO Грешки
7 от задачите имат грешки - 43% SEO грешки

43% Завършен (с грешка)

Съвети за Скорост и Оптимизация

Скоростта на уебсайта има огромно влияние върху производителността му, скоростта влияе пряко върху използваемостта, приходите и дори класирането на уеб сайта в търсещите машини. С намаляването на времето за зареждане на уеб страниците, потребителите се разсейват по-малко и са по-добре фокусирани в използването на предложения от сайта Ви потребителски интерфейс. При добра бързина на зареждане на страниците в уеб сайта, търсачките е по-вероятно да Ви възнаградят, като класират сайта преди други със съответно съдържание, но по-ниска скорост на зареждане.

Уеб сайт заглавие

Успех! Вашето заглавие е оптимизирано

Уеб сайт описание

Успех! Описанието Ви е оптимизирано

Robots.txt

Успех! Файлът Robots.txt съществува във Вашият уебсайт

Sitemap.xml

Внимание! Sitemap.xml файл не е намерен

Yahoo Индекс

Успех! Повече от 50 страници са индексирани в търсачката.

Google индекс за картинки

Опасност! По-малко от 3 страници са индексирани в търсачката за изображения в Google

Google Индекс

Опасност! По-малко от 3 страници са индексирани в търсачката на Google

Резултат на Google за Desktop

Успех! Вашият уебсайт премина проверките за Google Desktop Score.

Резултат на Google за Мобилни устройства

Внимание! Оценката за десктоп версията на уебсайта Ви е по-ниска от препоръчителната за Google

Заглавия

Опасност! Таговете H1 или H2 не са намерени

Черен Списък (Google Безопасно)

Информацията не е налична.

Уеб сайт валидатор (W3C)

Опасност! Намерени са твърде много грешки в уебсайта Ви

Домейн авторитет

Опасност! Домейн Авторитета на Вашият уеб сайт е твърде нисък

Авторитет на страницата

Опасност! Авторитета на уебсайта Ви е твърде нисък

GZIP Компресия

Опасност! GZIP не е налице на Вашият сървър

Фавикон

Успех! Favicon Намерена

Alexa Ранг

Alexa Ранг Пълни подробности за класацията в Alexa, ключови думи и класиране в страната


0

Глобален ранг

0

Трафик Alexa info
Търсене Alexa info
Не Държава Класиране
1 Bulgaria 5,288
Не Ключова дума Алекс Търсене
1 тениски на едро дриймленд
87.75% Завършен (успех)
2 тениски на едро
6.80% Завършен (успех)
3 дрийм ленд
5.45% Завършен (успех)

Домейн на разположение

Достъпност на домейни Списък на свързаните домейни


Домейн (ТДЛ) и правописна грешка Статус
naedro.co Свободен
naedro.us Свободен
naedro.com Свободен
naedro.info Свободен
naedro.org Свободен
naedro.net Свободен
haedro.bg Свободен
yaedro.bg Свободен
baedro.bg Свободен
uaedro.bg Свободен
jaedro.bg Свободен
maedro.bg Свободен

Информация за Сървъра

Заглавие Отговор HTTP headers съдържат информация за браузъра на клиента, заявената страница и сървъра


Date: Fri, 06 Jul 2018 05:00:38 GMT
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
Content-Length: 181
Connection: keep-alive
Location: https://naedro.bg/
Vary: Accept-Encoding
Content-Encoding: gzip
Server: ws-httpd
X-ActiveCache-status: MISS

DNS Записи Записи за DNS ресурсите свързани с име на хост


Уебсайт лист

Лист на всички анализирани сайтове в системата