Уеб сайтове с Подобен Резултат

29
SurveyMonkey: The World’s Most Popular Free Online Survey Tool
surveymonkey.com
29
Apache2 Ubuntu Default Page: It works
icio.us
29
Dictionary, Encyclopedia and Thesaurus - The Free Dictionary
thefreedictionary.com

Най-скоро Проверени Сайтове

15
ETI - The Power of Software Rhythm
eti.pw
16
Шпионска техника,заглушители,подслушватели,аудио рекордери
shopsuper.net
13
Магазин за икони - Православни икони - ИКОНИ-БГ
ikoni-bg.com
12
Web Arts
web-arts.bg
17
Онлайн магазин за обувки Пещера Стил
1001obuvki.com
11
Your Store
fishingtoolcase.com
16
Your Store
itpointbg.com
12
Your Store
tmaxbg.com
16
Бални Рокли – информация за бални,вечерни и абитуриентски рокли
balnirokli.com

29 livetv.sx Последно Обновен: 5 months ago

Livetv.sx

livetv.sx - ÍÀ ÆÈÂÎ! Ñïîðòíè ïðåäàâàíèÿ, Ôóòáîë, Õîêåé íà ëåä, Òåíèñ, Áàñêåòáîë / LiveTV

Вашия Уеб сайт Резултат

Уеб сайт Скорост за Стационарни Компютри

Уеб сайт Скорост за Мобилни Компютри

Мобилна ползваемост

Домейн авторитет

Google Реклами

ПРОВЕРКА ЗА ПОЛЗВАЕМОСТ ПРИ МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА

МОБИЛНА ПОЛЗВАЕМОСТ: True
резултат:

Правила Въздействие на правилото
Avoid landing page redirects 0
Avoid plugins 0
Configure the viewport 0
Enable compression 0
Leverage browser caching 2
Reduce server response time 0
Minify CSS 0
Minify HTML 0
Minify JavaScript 0
Eliminate render-blocking JavaScript and CSS in above-the-fold content 24
Optimize images 0.14
Prioritize visible content 0
Size content to viewport 0
Size tap targets appropriately 0.91
Use legible font sizes 0

Система за Управление на Съдържанието:

Език и регион: en_US

Роботизирани Ресурси:

Преходно Извличане на Ресурси:

mobile screenshot ;

Авторитет на страницата
Авторитет 51%

51% Авторитет на страницата

Moz Ранг
5.1/10

51% Moz Ранг

Степен на отпадане
%

% Степен на отпадане

Tag за заглавие
129 Символа

ÍÀ ÆÈÂÎ! Ñïîðòíè ïðåäàâàíèÿ, Ôóòáîë, Õîêåé íà ëåä, Òåíèñ, Áàñêåòáîë / LiveTV

Meta Описание
174 Символа

Watch live video sport streams and broadcasts online - football, ice-hockey, tennis and many other sport types on LiveTV. Latest sport news. Match video highlights and goals.

Meta Ключови думи
Meta Ключови думи

èíòåðíåò òåëåâèçèÿ áåçïëàòíà ñàòåëèòíà òåëåâèçèÿ äèðåêòíè ñïîðòíè ïðåäàâàíèÿ p2p íà æèâî ôóòáîë íà æèâî

Ефективен URL адрес
16 Символа

http://livetv.sx

Извадка
Съдържание на страницата

Âõîä Ïîòðåáèòåëñêî èìå: Ïàðîëà: çàòâîðè Âëåçòå â ïðîôèëà ñè îò Ôåéñáóê Çàáðàâåíà ïàðîëà? Ðåãèñòðàöèÿ Zum Beispiel: Serbia rb Leipzig Wwe psv csk.

Облак от ключови думи
Плътност

matchday7 highlights6 livetv5 tour4 documents3 world3 real3 passports3 whatsapp3 driver3

Google Визуализация
Така изглеждате в резултатите от търсенето с Google

ÍÀ ÆÈÂÎ! Ñïîðòíè ïðåäàâàíèÿ, Ôóòáîë, Õîêåé íà ëåä, Òåíèñ, Áàñêåòáîë / LiveTV
http://livetv.sx
Âõîä Ïîòðåáèòåëñêî èìå: Ïàðîëà: çàòâîðè Âëåçòå â ïðîôèëà ñè îò Ôåéñáóê Çàáðàâåíà...

Robots.txt
Файла е Намерен

http://livetv.sx/robots.txt

Sitemap.xml
Файла Не е Намерен

http://livetv.sx/sitemap.xml

Възраст на Домейна
Информация за създаване на домейн

Създаден на: 2013-07-30

HTML5 Поддръжка

Фалшиви

Размер на Страницата
HTML код и текст съотношение

8% Завършен (успех)
Размер на документа: ~105.77 KB
Размер на кода: ~97.07 KB
Размер на Текста: ~8.70 KB Ratio: 8.22%

Повтаряемост на Ключови Думи

1 Списък с Думи

Ключова дума Бройка Плътност
ndash; 48 1.16%
ïðîãðàìà 18 0.43%
êëàñèðàíå 18 0.43%
ïúëíà 18 0.43%
íà 18 0.43%
ôóòáîë 14 0.34%
îò 13 0.31%
Äíåñ 12 0.29%
ïðåäàâàíèÿ 11 0.27%
11:00 10 0.24%
âèäåî 10 0.24%
àðõèâ 9 0.22%
ïðåäñòîÿùè 9 0.22%
ÍÏË 8 0.19%
ïúðâåíñòâî 8 0.19%
10:00 8 0.19%
Â÷åðà 8 0.19%
Matchday 7 0.17%
Çàïàäíà 6 0.14%
Highlights 6 0.14%

2 Списък с Думи

Ключова дума Бройка Плътност
ndash; 46 1.11%
ïúëíà ïðîãðàìà 18 0.43%
| ôóòáîë 14 0.34%
Äíåñ 11 0.27%
11:00 10 0.24%
ïúëíà 9 0.22%
êëàñèðàíå 9 0.22%
âèäåî 9 0.22%
êëàñèðàíå ïúëíà 9 0.22%
âèäåî àðõèâ 9 0.22%
àðõèâ ïðåäñòîÿùè 9 0.22%
ïðåäñòîÿùè ïðåäàâàíèÿ 9 0.22%
ïðåäàâàíèÿ êëàñèðàíå 9 0.22%
Â÷åðà 8 0.19%
Â÷åðà 8 0.19%
Äíåñ 8 0.19%
10:00 8 0.19%
ÍÏË 7 0.17%
Matchday Highlights 6 0.14%
Ñâåòîâíî ïúðâåíñòâî 6 0.14%

3 Списък с Думи

Ключова дума Бройка Плътност
11:00 10 0.24%
ïúëíà ïðîãðàìà 9 0.22%
êëàñèðàíå 9 0.22%
êëàñèðàíå ïúëíà ïðîãðàìà 9 0.22%
ïðåäàâàíèÿ êëàñèðàíå ïúëíà 9 0.22%
ïðåäñòîÿùè ïðåäàâàíèÿ êëàñèðàíå 9 0.22%
àðõèâ ïðåäñòîÿùè ïðåäàâàíèÿ 9 0.22%
âèäåî àðõèâ ïðåäñòîÿùè 9 0.22%
âèäåî àðõèâ 9 0.22%
âèäåî 9 0.22%
êëàñèðàíå ïúëíà 9 0.22%
10:00 8 0.19%
Â÷åðà 8 0.19%
Äíåñ 7 0.17%
Ñâåòîâíî ïúðâåíñòâî 6 0.14%
êðúã Matchday Highlights 6 0.14%
10:00 ÍÏË 6 0.14%
ÍÏË Çàïàäíà Àâñòðàëèÿ 6 0.14%
ÍÏË Çàïàäíà 6 0.14%
10:30 4 0.10%

4 Списък с Думи

Ключова дума Бройка Плътност
âèäåî àðõèâ 9 0.22%
âèäåî àðõèâ ïðåäñòîÿùè 9 0.22%
êëàñèðàíå ïúëíà ïðîãðàìà 9 0.22%
êëàñèðàíå ïúëíà 9 0.22%
êëàñèðàíå 9 0.22%
ïðåäàâàíèÿ êëàñèðàíå ïúëíà ïðîãðàìà 9 0.22%
âèäåî àðõèâ ïðåäñòîÿùè ïðåäàâàíèÿ 9 0.22%
ïðåäñòîÿùè ïðåäàâàíèÿ êëàñèðàíå ïúëíà 9 0.22%
àðõèâ ïðåäñòîÿùè ïðåäàâàíèÿ êëàñèðàíå 9 0.22%
Â÷åðà 8 0.19%
10:00 8 0.19%
11:00 7 0.17%
10:00 ÍÏË Çàïàäíà 6 0.14%
10:00 ÍÏË 6 0.14%
Äíåñ 6 0.14%
ÍÏË Çàïàäíà Àâñòðàëèÿ 6 0.14%
10:30 4 0.10%
driver's License 3 0.07%
Ñâåòîâíî 3 0.07%
Ñâåòîâíî ïúðâåíñòâî 3 0.07%

Социални Мрежи

Facebook Споделяне
Всичко:

0 Завършен (успех)

Facebook Коментар
Всичко:

0% Завършен (успех)

В LinkedIn
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

Pinterest
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

Група
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

Search Engine Index Stats

Google Индекс
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

Google индекс за картинки
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

Bing Индекс
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

Yahoo Индекс
Всичко: 163,000

100% Завършен (успех)

Yahoo Картинки
Всичко: 154

0% Завършен (успех)

Google Реклами

Заглавна информация

H2 Tags

Не Текст
1 Âõîä

Топ 20 връзки - Total Link: (188)

Internal Links

Не Текст Линк Тип
1 Çàáðàâåíà ïàðîëà? /bg/passwordrestore/ image
2 Ðåãèñòðàöèÿ /bg/signup/ image
3 Serbia /bg/megasearch/?msq=serbia text
4 rb Leipzig /bg/megasearch/?msq=rb+leipzig text
5 Wwe /bg/megasearch/?msq=wwe text

Meta Информация

Не Meta Име Meta Данни
1 viewport width=device-width

Whois информация

Име Информация
Created Date 2013-07-30
Updated Date 2019-07-07
Expired Date 2020-07-30
Registrar Name
Isp Name Main
Server Ip Address 185.39.10.6
Server Country Name Switzerland
Server Country Short Name ch
Server Region Bern
Server City Bern
Server Country Latitude 46.948
Server Country Longitude 7.44745

Визуална SEO графика на Вашият сайт

SEO Диаграма

С помощта на следните показатели ще разберете, до колко добре сте приложили OnPage/OffPage SEO за заглавната страница на Вашия уеб сайт.

SEO Успехи
4 от задачите са изпълнени - 25% SEO е покрит

25% Завършен (успех)

SEO Предупреждения
4 от задачите имат Предупреждение - 25% SEO предупреждения

25% Complete (warning)

SEO Грешки
8 от задачите имат грешки - 50% SEO грешки

50% Завършен (с грешка)

Съвети за Скорост и Оптимизация

Скоростта на уебсайта има огромно влияние върху производителността му, скоростта влияе пряко върху използваемостта, приходите и дори класирането на уеб сайта в търсещите машини. С намаляването на времето за зареждане на уеб страниците, потребителите се разсейват по-малко и са по-добре фокусирани в използването на предложения от сайта Ви потребителски интерфейс. При добра бързина на зареждане на страниците в уеб сайта, търсачките е по-вероятно да Ви възнаградят, като класират сайта преди други със съответно съдържание, но по-ниска скорост на зареждане.

Уеб сайт заглавие

Внимание! Вашето заглавие не е оптимизирано

Уеб сайт описание

Внимание! Вашето описание не е оптимизирано

Robots.txt

Успех! Файлът Robots.txt съществува във Вашият уебсайт

Sitemap.xml

Внимание! Sitemap.xml файл не е намерен

Yahoo Индекс

Успех! Повече от 50 страници са индексирани в търсачката.

Google индекс за картинки

Опасност! По-малко от 3 страници са индексирани в търсачката за изображения в Google

Google Индекс

Опасност! По-малко от 3 страници са индексирани в търсачката на Google

Резултат на Google за Desktop

Успех! Вашият уебсайт премина проверките за Google Desktop Score.

Резултат на Google за Мобилни устройства

Успех! Вашият уебсайт премина проверките за Google Mobile Score.

Заглавия

Внимание! Намерен е само tag H2 на уебсайта Ви

Черен Списък (Google Безопасно)

Информацията не е налична.

Уеб сайт валидатор (W3C)

Опасност! Намерени са твърде много грешки в уебсайта Ви

Домейн авторитет

Опасност! Домейн Авторитета на Вашият уеб сайт е твърде нисък

Авторитет на страницата

Опасност! Авторитета на уебсайта Ви е твърде нисък

GZIP Компресия

Опасност! GZIP не е налице на Вашият сървър

Фавикон

Опасност! Favicon не е намерен

Alexa Ранг

Alexa Ранг Пълни подробности за класацията в Alexa, ключови думи и класиране в страната


0

Глобален ранг

0

Трафик Alexa info
Търсене Alexa info
Не Държава Класиране
Няма данни
Не Ключова дума Алекс Търсене

Домейн на разположение

Достъпност на домейни Списък на свързаните домейни


Домейн (ТДЛ) и правописна грешка Статус
livetv.co Свободен
livetv.us Свободен
livetv.com Свободен
livetv.info Свободен
livetv.org Свободен
livetv.net Свободен
oivetv.sx Свободен
kivetv.sx Свободен
iivetv.sx Свободен
pivetv.sx Свободен

Информация за Сървъра

Заглавие Отговор HTTP headers съдържат информация за браузъра на клиента, заявената страница и сървъра


Server: nginx/1.2.1
Date: Sat, 31 Aug 2019 08:20:30 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 160
Connection: keep-alive
Location: http://livetv.sx/bg/

DNS Записи Записи за DNS ресурсите свързани с име на хост


Уебсайт лист

Лист на всички анализирани сайтове в системата