Уеб сайтове с Подобен Резултат

15
Бизнес Варна
varna.biz
15
Наеми имоти под наем | наеми.com
xn--80akjpc.com
15
Browning Hi-Power, 1911, CZ75, Makarov Home
bhspringsolutions.com
15
Екскурзии и почивки от Варна -Нирамар Травел
niramartravel.com
15
Iskra Evtimova - The Marketing Support Your Brand Needs
iskra-evtimova.com
15
НЕКСТ БИЛД ЕООД
nextbuild.bg
15
⚖️ Адвокатска кантора Расташки - Добър адвокат в София
rastashki.com
15
Финансови новини - Новини за финанси, пазари и капитали
financebg.com
15
Fibank
unionbank.bg

Най-скоро Проверени Сайтове

18
Silver Valve Original
silvervalve.com
12
Сайт за безплатни обяви без ограничения: BGOBIAVI.net!
bgobiavi.net
12
PHP Scripts Mall
phpscriptsmall.com
14
Ресторанти, Зъболекари, Барове, Салон за красота, Лекари – Yelp
yelp.pro
15
Бизнес Варна
varna.biz
12
Онлайн бизнес каталог на български фирми
favzz.com
15
Наеми имоти под наем | наеми.com
xn--80akjpc.com
17
Имоти - Недвижими имоти продава отдава наем - Най-изгодни обяви за имоти
imoti.one
12
▷ Пердета и Завеси Платове за Пердета и Завеси от perdeta.com
perdeta.com
15
Browning Hi-Power, 1911, CZ75, Makarov Home
bhspringsolutions.com

15 informer.bg Последно Обновен: 3 years ago

Informer.bg

informer.bg - Èíôîðìåð ÁÃ | Informer.bg | Òâîÿòà èíôîðìàöèÿ

Вашия Уеб сайт Резултат

Уеб сайт Скорост за Стационарни Компютри

Уеб сайт Скорост за Мобилни Компютри

Мобилна ползваемост

Домейн авторитет

Google Реклами

ПРОВЕРКА ЗА ПОЛЗВАЕМОСТ ПРИ МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА

МОБИЛНА ПОЛЗВАЕМОСТ: False
резултат:

Правила Въздействие на правилото
Avoid landing page redirects 0
Avoid plugins 0
Configure the viewport 10
Enable compression 3.73
Leverage browser caching 23.25
Reduce server response time 0.44
Minify CSS 0.02
Minify HTML 0.49
Minify JavaScript 0.42
Eliminate render-blocking JavaScript and CSS in above-the-fold content 24
Optimize images 5.23
Prioritize visible content 0
Size content to viewport 0
Size tap targets appropriately 15.6
Use legible font sizes 24.48

Система за Управление на Съдържанието:

Език и регион: en_US

Роботизирани Ресурси:

Преходно Извличане на Ресурси:

mobile screenshot ;

Авторитет на страницата
Авторитет 22%

22% Авторитет на страницата

Moz Ранг
2.2/10

22% Moz Ранг

Степен на отпадане
%

% Степен на отпадане

Tag за заглавие
71 Символа

Èíôîðìåð ÁÃ | Informer.bg | Òâîÿòà èíôîðìàöèÿ

Meta Описание
711 Символа

Òâîÿòà èíôîðìàöèÿ çà: áèçíåñ, ôèíàíñè, èíôîðìàöèÿ, ìåäèè, ïî÷èâêà, òóðèçúì, ãðàäîâå, ðåãèîíè, óñëóãè, êóëòóðà, èçêóñòâî, èìîòè, ñòðîèòåëñòâî, àâòî, ìîòî, çäðàâå, ìåäèöèíà, äèçàéí, îáçàâåæäàíå, ÷óæáèíà, äîì, ñåìåéñòâî, äåöà, òúðãîâèÿ, ìàãàçèíè, îáðàçîâàíèå, íàóêà, çà æåíàòà, îôèñ, èíòåðíåò, çà ìúæà, ïðîìèøëåíîñò, ïðîèçâîäñòâî, êîìïþòðè, êîìóíèêàöèè, åëåêòðîíèêà, õîáè, ðàçâëå÷åíèÿ, ñâîáîäíî âðåìå

Meta Ключови думи
Meta Ключови думи

èíôîðìàöèÿ informer bg êàòàëîã áèçíåñ ôèíàíñè èíôîðìàöèÿ ìåäèè ïî÷èâêà òóðèçúì ãðàäîâå ðåãèîíè óñëóãè êóëòóðà èçêóñòâî èìîòè ñòðîèòåëñòâî àâòî ìîòî çäðàâå ìåäèöèíà äèçàéí îáçàâåæäàíå ÷óæáèíà äîì ñåìåéñòâî äåöà òúðãîâèÿ ìàãàçèíè îáðàçîâàíèå íàóêà çà æåíàòà îôèñ èíòåðíåò çà ìúæà ïðîìèøëåíîñò ïðîèçâîäñòâî êîìïþòðè êîìóíèêàöèè åëåêòðîíèêà õîáè ðàçâëå÷åíèÿ ñâîáîäíî âðåìå Èíôîðìåð Áà - Informer.bg

Ефективен URL адрес
18 Символа

http://informer.bg

Извадка
Съдържание на страницата

Óñïåøíà êàðèåðà | Ïëàíåòà Áèçíåñ | Ôîðóì Íà÷àëî Êàòàëîã Êàðòè÷êè Êàòåãîðèè Áèçíåñ è ôèíàíñè Èíôîðìàöèÿ è ìåäèè Ïî÷èâêà è òóðèçúì.

Облак от ключови думи
Плътност

hosting2 road2 bgtop1 informer1 created1 evro1 adviser1

Google Визуализация
Така изглеждате в резултатите от търсенето с Google

Èíôîðìåð ÁÃ | Informer.bg | Òâîÿòà èíôîðìàöèÿ
http://informer.bg
Óñïåøíà êàðèåðà | Ïëàíåòà Áèçíåñ | Ôîðóì Íà÷àëî Êàòàëîã Êàðòè÷êè Êàòåãîðèè Áèçíå...

Robots.txt
Файла е Намерен

http://informer.bg/robots.txt

Sitemap.xml
Файла Не е Намерен

http://informer.bg/sitemap.xml

Възраст на Домейна
Информация за създаване на домейн

Създаден на:

HTML5 Поддръжка

Фалшиви

Размер на Страницата
HTML код и текст съотношение

5% Завършен (успех)
Размер на документа: ~37.13 KB
Размер на кода: ~35.13 KB
Размер на Текста: ~2.00 KB Ratio: 5.4%

Повтаряемост на Ключови Думи

1 Списък с Думи

Ключова дума Бройка Плътност
íà 4 0.09%
Èìîòè 3 0.06%
îò 3 0.06%
Çà 3 0.06%
Ïëîâäèâ 2 0.04%
Äèàãíîñòèêà 2 0.04%
ðåìîíò 2 0.04%
Êàðòè÷êè 2 0.04%
Êîìïþòðè 2 0.04%
Òóðöèÿ 2 0.04%
Ïðàâî 2 0.04%
ðåäàêòîð 2 0.04%
Ñòàíè 2 0.04%
Âíîñ 2 0.04%
ÀÒÊ 2 0.04%
Áèçíåñ 2 0.04%
êúì 2 0.04%
Ñïîðò 2 0.04%
Õîìåîïàòèÿ 2 0.04%
Ñïîðòíè 2 0.04%

2 Списък с Думи

Ключова дума Бройка Плътност
Çà 3 0.06%
Èìîòè 3 0.06%
Ñòàíè ðåäàêòîð 2 0.04%
Êàðòè÷êè 2 0.04%
Õîìåîïàòèÿ 2 0.04%
íà ÀÒÊ 2 0.04%
Õîñòèíã Hosting 2 0.04%
â Ïëîâäèâ 2 0.04%
Âíîñ îò 2 0.04%
îò Òóðöèÿ 2 0.04%
Äèàãíîñòèêà 2 0.04%
è ðåìîíò 2 0.04%
ðåìîíò íà 2 0.04%
Off road 2 0.04%
Ñòàíè 2 0.04%
Ïðåïðàòêà 2 0.04%
Õîñòèíã 2 0.04%
Ñïîðò 2 0.04%
Êîìïþòðè 2 0.04%
Ïðàâî 2 0.04%

3 Списък с Думи

Ключова дума Бройка Плътност
Èìîòè 3 0.06%
Çà 3 0.06%
ñåìåéñòâî 2 0.04%
Ñòàíè ðåäàêòîð 2 0.04%
Âíîñ îò 2 0.04%
è ðåìîíò íà 2 0.04%
Ïðàâî 2 0.04%
ðåìîíò íà ÀÒÊ 2 0.04%
Êàðòè÷êè 2 0.04%
Äèàãíîñòèêà è ðåìîíò 2 0.04%
Äèàãíîñòèêà 2 0.04%
Âíîñ îò Òóðöèÿ 2 0.04%
Ñòàíè 2 0.04%
Ïðåïðàòêà êúì 2 0.04%
êîìóíèêàöèè 2 0.04%
Ïðåïðàòêà 2 0.04%
ðàçâëå÷åíèÿ 2 0.04%
Õîìåîïàòèÿ 2 0.04%
Âíîñ 2 0.04%
Ñïîðòíè ïðîãíîçè 2 0.04%

4 Списък с Думи

Ключова дума Бройка Плътност
Çà 3 0.06%
ðàçâëå÷åíèÿ 3 0.06%
Èìîòè 3 0.06%
Ïðåïðàòêà êúì 2 0.04%
Âíîñ îò 2 0.04%
Âíîñ îò Òóðöèÿ 2 0.04%
Âíîñ 2 0.04%
Êàðòè÷êè 2 0.04%
Äèàãíîñòèêà è ðåìîíò 2 0.04%
Äèàãíîñòèêà è ðåìîíò íà 2 0.04%
Êîìïþòðè 2 0.04%
Ñòàíè 2 0.04%
Ñòàíè ðåäàêòîð 2 0.04%
Àâòî 2 0.04%
Ñïîðò 2 0.04%
Õîñòèíã Hosting 2 0.04%
Õîñòèíã 2 0.04%
ñåìåéñòâî 2 0.04%
Ñïîðòíè ïðîãíîçè 2 0.04%
è ðåìîíò íà ÀÒÊ 2 0.04%

Социални Мрежи

Facebook Споделяне
Всичко: 0

0 Завършен (успех)

Facebook Коментар
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

В LinkedIn
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

Pinterest
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

Група
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

Search Engine Index Stats

Google Индекс
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

Google индекс за картинки
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

Bing Индекс
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

Yahoo Индекс
Всичко: 152

71% Завършен (успех)

Yahoo Картинки
Всичко: 62

29% Завършен (успех)

Google Реклами

Заглавна информация

H2 Tags

Не Текст
1 Áèçíåñ è ôèíàíñè
2 Èíôîðìàöèÿ è ìåäèè
3 Ïî÷èâêà è òóðèçúì
4 Ãðàäîâå è ðåãèîíè
5 Óñëóãè

Топ 20 връзки - Total Link: (93)

Internal Links

Не Текст Линк Тип
1 Íà÷àëî http://www.informer.bg/ text
2 Êàòàëîã http://www.informer.bg/catalog text
3 Êàòåãîðèè http://www.informer.bg/ text
4 Áèçíåñ è ôèíàíñè http://www.informer.bg/business-finansi text
5 Èíôîðìàöèÿ è ìåäèè http://www.informer.bg/informacia-medii text

External Links

Не Текст Линк Тип
1 Óñïåøíà êàðèåðà http://www.karierist.com text
2 Ïëàíåòà Áèçíåñ http://planetabiznes.com text
3 Ôîðóì http://forum.karierist.com text
4 Êàðòè÷êè http://www.cards.informer.bg/ text
5 Àâòî http://avto.informer.bg text

Nofollow Links

Не Текст Линк Тип
1 BGtop ñàéòîâå http://bgtop.net/in.php/1229191620 text

Meta Информация

Не Meta Име Meta Данни
1 robots index, follow
2 author Evroadviser Ltd.

Whois информация

Име Информация
Created Date
Updated Date
Expired Date
Registrar Name
Isp Name Neterra Ltd.
Server Ip Address 87.120.40.49
Server Country Name Bulgaria
Server Country Short Name bg
Server Region Gabrovo
Server City Gabrovo
Server Country Latitude 42.8747
Server Country Longitude 25.3342

Визуална SEO графика на Вашият сайт

SEO Диаграма

С помощта на следните показатели ще разберете, до колко добре сте приложили OnPage/OffPage SEO за заглавната страница на Вашия уеб сайт.

SEO Успехи
5 от задачите са изпълнени - 32% SEO е покрит

32% Завършен (успех)

SEO Предупреждения
4 от задачите имат Предупреждение - 25% SEO предупреждения

25% Complete (warning)

SEO Грешки
7 от задачите имат грешки - 43% SEO грешки

43% Завършен (с грешка)

Съвети за Скорост и Оптимизация

Скоростта на уебсайта има огромно влияние върху производителността му, скоростта влияе пряко върху използваемостта, приходите и дори класирането на уеб сайта в търсещите машини. С намаляването на времето за зареждане на уеб страниците, потребителите се разсейват по-малко и са по-добре фокусирани в използването на предложения от сайта Ви потребителски интерфейс. При добра бързина на зареждане на страниците в уеб сайта, търсачките е по-вероятно да Ви възнаградят, като класират сайта преди други със съответно съдържание, но по-ниска скорост на зареждане.

Уеб сайт заглавие

Успех! Вашето заглавие е оптимизирано

Уеб сайт описание

Внимание! Вашето описание не е оптимизирано

Robots.txt

Успех! Файлът Robots.txt съществува във Вашият уебсайт

Sitemap.xml

Внимание! Sitemap.xml файл не е намерен

Yahoo Индекс

Успех! Повече от 50 страници са индексирани в търсачката.

Google индекс за картинки

Опасност! По-малко от 3 страници са индексирани в търсачката за изображения в Google

Google Индекс

Опасност! По-малко от 3 страници са индексирани в търсачката на Google

Резултат на Google за Desktop

Успех! Вашият уебсайт премина проверките за Google Desktop Score.

Резултат на Google за Мобилни устройства

Внимание! Оценката за десктоп версията на уебсайта Ви е по-ниска от препоръчителната за Google

Заглавия

Внимание! Намерен е само tag H2 на уебсайта Ви

Черен Списък (Google Безопасно)

Информацията не е налична.

Уеб сайт валидатор (W3C)

Опасност! Намерени са твърде много грешки в уебсайта Ви

Домейн авторитет

Опасност! Домейн Авторитета на Вашият уеб сайт е твърде нисък

Авторитет на страницата

Опасност! Авторитета на уебсайта Ви е твърде нисък

GZIP Компресия

Опасност! GZIP не е налице на Вашият сървър

Фавикон

Успех! Favicon Намерена

Alexa Ранг

Alexa Ранг Пълни подробности за класацията в Alexa, ключови думи и класиране в страната


0

Глобален ранг

0

Трафик Alexa info
Търсене Alexa info
Не Държава Класиране
Няма данни
Не Ключова дума Алекс Търсене
1 внос от турция
85.08% Завършен (успех)

Домейн на разположение

Достъпност на домейни Списък на свързаните домейни


Домейн (ТДЛ) и правописна грешка Статус
informer.co Свободен
informer.us Свободен
informer.com Свободен
informer.info Свободен
informer.org Свободен
informer.net Свободен
mnformer.bg Свободен
jnformer.bg Свободен
unformer.bg Свободен
knformer.bg Свободен
onformer.bg Свободен
lnformer.bg Свободен

Информация за Сървъра

Заглавие Отговор HTTP headers съдържат информация за браузъра на клиента, заявената страница и сървъра


Date: Tue, 26 Jun 2018 02:50:34 GMT
Server: Apache/1.3.41 (Unix) PHP/4.4.8 mod_ssl/2.8.31 OpenSSL/0.9.8g
X-Powered-By: PHP/4.4.8
Last-Modified: Tue, 19 Jun 2018 02:50:34 GMT
Cache-Control: no-cache
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=cp1251

DNS Записи Записи за DNS ресурсите свързани с име на хост


Уебсайт лист

Лист на всички анализирани сайтове в системата