Уеб сайтове с Подобен Резултат

16
Агенция КОСМОС - Преводи и легализация,  
cosmos.bg
16
Апекс 11 - Резервни части за Мотокари и Електрокари, Складова техника, Автосервизно оборудване
apex11.com
16
ФОТ ООД
fot.bg
16
Start: HYDAC
hydac.bg
16
Моторни масла, Автомобилни Филтри, Добавки | Ойл Груп БГ
oilgroupbg.com
16
Home | Austrotherm - Dämmstoffe, XPS, Bauplatte
austrotherm.bg
16
Baumit.bg | Топлоизолация-мазилки-лепило-шпакловка-хидроизолация-бетон-замазка-от Баумит
baumit.bg
16
Технически камък, Изкуствен камък, Кухненски плотове, Плотове, Камък
hausys-bg.com

Най-скоро Проверени Сайтове

12
Помпи и помпено оборудване | Флуида ООД
fluida-bg.com
15
ПАПИРУС ООД | Хартии и картони за полиграфията, книгоиздаване, опаковки
papyrus.bg
15
BankWare Ltd: Пластмасови карти - производство, оборудване за персонализация. Сертифицирана от Mastercard
bankware.bg
15
СЕМО ООД
semo.bg
13
Allegro-bg
allegro-bg.com
11
Електронни Компоненти МТ1 EООД
mt1components.com
16
Агенция КОСМОС - Преводи и легализация,  
cosmos.bg
18
403 Forbidden
scholz.bg
11
Изкупува коли за скрап | Плащане в брой | Взимане на колата от място
ecometal.bg
17
Ecologistics | Еколоджистикс :: Еколоджистикс
ecologistics.bg

16 dnes.bg Последно Обновен: 1 year ago

Dnes.bg

dnes.bg - DNES.BG Íîâèíè

Вашия Уеб сайт Резултат

Уеб сайт Скорост за Стационарни Компютри

Уеб сайт Скорост за Мобилни Компютри

Мобилна ползваемост

Домейн авторитет

Google Реклами

ПРОВЕРКА ЗА ПОЛЗВАЕМОСТ ПРИ МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА

МОБИЛНА ПОЛЗВАЕМОСТ: True
резултат:

Правила Въздействие на правилото
Avoid landing page redirects 51
Avoid plugins 0
Configure the viewport 0
Enable compression 0.41
Leverage browser caching 25.99
Reduce server response time 0
Minify CSS 0
Minify HTML 0.29
Minify JavaScript 5.38
Eliminate render-blocking JavaScript and CSS in above-the-fold content 40
Optimize images 21.06
Prioritize visible content 0
Size content to viewport 0
Size tap targets appropriately 0.68
Use legible font sizes 0

Система за Управление на Съдържанието:

Език и регион: en_US

Роботизирани Ресурси:

Преходно Извличане на Ресурси:

mobile screenshot ;

Авторитет на страницата
Авторитет 48%

48% Авторитет на страницата

Moz Ранг
4.8/10

48% Moz Ранг

Степен на отпадане
42.60%

42.60% Степен на отпадане

Tag за заглавие
20 Символа

DNES.BG Íîâèíè

Meta Описание
252 Символа

Íîâèíàðñêè ñàéò çà íîâèíè îò Áúëãàðèÿ è ñâåòà íà òåìè - ñïîðò, òåõíîëîãèè, ñîöèàëíî-êóëòóðíè, çäðàâå, êðèìèíàëèñòèêà, àâòîìîáèëè, ïîëèòèêà.

Meta Ключови думи
Meta Ключови думи

íîâèíè ñïîðò òåõíîëîãèè ñîöèàëíî-êóëòóðíè çäðàâå êðèìèíàëèñòèêà àâòîìîáèëè ïîëèòèêà

Ефективен URL адрес
19 Символа

https://www.dnes.bg

Извадка
Съдържание на страницата

Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Âõîä Ðåãèñòðàöèÿ Íà÷àëî Áúëãàðèÿ Áèçíåñ Êðèìè Ñâÿò Çäðàâå.

Облак от ключови думи
Плътност

channel8 sport7 nova5 discovery5 dnes5 investor4 history4 viasat4 next4 previous4

Google Визуализация
Така изглеждате в резултатите от търсенето с Google

DNES.BG Íîâèíè
https://www.dnes.bg
Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Âõîä...

Robots.txt
Файла е Намерен

https://www.dnes.bg/robots.txt

Sitemap.xml
Файла Не е Намерен

https://www.dnes.bg/sitemap.xml

Възраст на Домейна
Информация за създаване на домейн

Създаден на:

HTML5 Поддръжка

Фалшиви

Размер на Страницата
HTML код и текст съотношение

9% Завършен (успех)
Размер на документа: ~172.06 KB
Размер на кода: ~157.30 KB
Размер на Текста: ~14.76 KB Ratio: 8.58%

Повтаряемост на Ключови Думи

1 Списък с Думи

Ключова дума Бройка Плътност
íà 73 0.18%
çà 49 0.12%
2018 20 0.05%
îò 20 0.05%
äà 19 0.05%
ñå 16 0.04%
ùå 10 0.02%
Áúëãàðèÿ 10 0.02%
Ñåâåðèí 9 0.02%
íå 9 0.02%
ñè 8 0.02%
íàé 7 0.02%
Channel 7 0.02%
Sport 7 0.02%
ïðåç 7 0.02%
ìíîãî 7 0.02%
äî 6 0.01%
Ñîôèÿ 6 0.01%
êîèòî 5 0.01%
ìëí. 5 0.01%

2 Списък с Думи

Ключова дума Бройка Плътност
2018 17 0.04%
Ñåâåðèí 5 0.01%
Íà 5 0.01%
êîèòî 5 0.01%
Çâåçäè 4 0.01%
Ïèÿíñòâàë 4 0.01%
Ñåâåðèí: Ïèÿíñòâàë 4 0.01%
Ñåâåðèí: 4 0.01%
ïðåïèë 4 0.01%
íàé ìíîãî 4 0.01%
ãíóñíà ãàâðà! 4 0.01%
ïðåïèë 4 0.01%
ïðè÷àêàë... 4 0.01%
– ãíóñíà 4 0.01%
֌ 4 0.01%
ÏÚËÍÀ 4 0.01%
Viasat 4 0.01%
Âèêè. Ïîñëå 4 0.01%
ïðè÷àêàë... Âèêè. 4 0.01%
ñåãà 4 0.01%

3 Списък с Думи

Ключова дума Бройка Плътност
2018 12 0.03%
ïðåïèë 8 0.02%
Ñåâåðèí 5 0.01%
Íà 5 0.01%
êîèòî 5 0.01%
ñåãà 4 0.01%
íî 4 0.01%
ÏÚËÍÀ 4 0.01%
PreviousNext 4 0.01%
– ãíóñíà ãàâðà! 4 0.01%
ïðåïèë 4 0.01%
Ïîñëå – ãíóñíà 4 0.01%
äðåõè 4 0.01%
֌ 4 0.01%
ÏÚËÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ 4 0.01%
Çâåçäè 4 0.01%
ïðè÷àêàë... Âèêè. Ïîñëå 4 0.01%
Ñåâåðèí: 4 0.01%
Ñåâåðèí: Ïèÿíñòâàë 4 0.01%
Ñåâåðèí: Ïèÿíñòâàë 4 0.01%

4 Списък с Думи

Ключова дума Бройка Плътност
2018 12 0.03%
ïðåïèë 12 0.03%
äðåõè 6 0.01%
Íà 5 0.01%
Ñåâåðèí 5 0.01%
êîèòî 5 0.01%
Ïèÿíñòâàë 4 0.01%
ÏÚËÍÀ 4 0.01%
ÏÚËÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ 4 0.01%
PreviousNext 4 0.01%
Viasat 4 0.01%
Âèêè. Ïîñëå – ãíóñíà 4 0.01%
Ñåâåðèí: Ïèÿíñòâàë 4 0.01%
ïðåïèë 4 0.01%
ïðè÷àêàë... Âèêè. 4 0.01%
Ïîñëå – ãíóñíà ãàâðà! 4 0.01%
Çâåçäè 4 0.01%
Ñåâåðèí: Ïèÿíñòâàë 4 0.01%
֌ 4 0.01%
Ñåâåðèí: Ïèÿíñòâàë 4 0.01%

Социални Мрежи

Facebook Споделяне
Всичко: 4,693

100 Завършен (успех)

Facebook Коментар
Всичко: 3

0% Завършен (успех)

В LinkedIn
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

Pinterest
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

Група
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

Search Engine Index Stats

Google Индекс
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

Google индекс за картинки
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

Bing Индекс
Всичко: 30

0% Завършен (успех)

Yahoo Индекс
Всичко: 115,000

100% Завършен (успех)

Yahoo Картинки
Всичко: 247

0% Завършен (успех)

Google Реклами

Заглавна информация

H1 Tags

Не Текст
1 Investor
2 BGONAIR
3 BLOOMBERGTV
4 GOL
5 AUTOMEDIA

H2 Tags

Не Текст
1 Íà ôîêóñ
2 Tîï íîâèíè
3 Ðåäàêöèÿ
4 Ñâîáîäíî âðåìå
5 Íîâèíè

H3 Tags

Не Текст
1 Çîäèèòå, êîèòî ïðàâÿò íàé-ìíîãî êîìïðîìèñè, ñà...
2 Ó-ëèöàòà: Ìåæäó èçêóñòâîòî è êîìåðñà – ïîï, ðàï... âñè÷êî ñ åäèí âêóñ 55
3 "Ëåãåíäèòå íà Áúëãàðèÿ" – ìèêñ îò ôîëêëîð è åëåêðîííà ìóçèêà 1
4 Ïàðêèðàíå êàòî çà ïðúâ ïúò
5 ×åðåøèòå öúôíàõà â Çëàòîãðàä! 1

Топ 20 връзки - Total Link: (230)

Internal Links

Не Текст Линк Тип
1 Dnes https://www.dnes.bg/?utm_source=dnes&utm_medium=link&utm_campaign=lenta text
2 õîä /login.php text
3 Ðåãèñòðàöèÿ /register.php text
4 Íà÷àëî / text
5 Áúëãàðèÿ /index.php?cat=1 text

External Links

Не Текст Линк Тип
1 Investor https://www.investor.bg/?utm_source=dnes&utm_medium=link&utm_campaign=lenta text
2 Bloombergtv.bg https://www.bloombergtv.bg/?utm_source=dnes&utm_medium=link&utm_campaign=lenta text
3 Bulgaria On Air https://www.bgonair.bg/?utm_source=dnes&utm_medium=link&utm_campaign=lenta text
4 Gol https://www.gol.bg/?utm_source=dnes&utm_medium=link&utm_campaign=lenta text
5 Tialoto http://www.tialoto.bg/?utm_source=dnes&utm_medium=link&utm_campaign=lenta text

Meta Информация

Не Meta Име Meta Данни
1 robots all

Whois информация

Име Информация
Created Date
Updated Date
Expired Date
Registrar Name
Isp Name Evolink AD
Server Ip Address 194.12.229.102
Server Country Name Bulgaria
Server Country Short Name bg
Server Region Sofia-Capital
Server City Sofia
Server Country Latitude 42.6632
Server Country Longitude 23.3747

Визуална SEO графика на Вашият сайт

SEO Диаграма

С помощта на следните показатели ще разберете, до колко добре сте приложили OnPage/OffPage SEO за заглавната страница на Вашия уеб сайт.

SEO Успехи
8 от задачите са изпълнени - 51% SEO е покрит

51% Завършен (успех)

SEO Предупреждения
1 от задачите имат Предупреждение - 6% SEO предупреждения

6% Complete (warning)

SEO Грешки
7 от задачите имат грешки - 43% SEO грешки

43% Завършен (с грешка)

Съвети за Скорост и Оптимизация

Скоростта на уебсайта има огромно влияние върху производителността му, скоростта влияе пряко върху използваемостта, приходите и дори класирането на уеб сайта в търсещите машини. С намаляването на времето за зареждане на уеб страниците, потребителите се разсейват по-малко и са по-добре фокусирани в използването на предложения от сайта Ви потребителски интерфейс. При добра бързина на зареждане на страниците в уеб сайта, търсачките е по-вероятно да Ви възнаградят, като класират сайта преди други със съответно съдържание, но по-ниска скорост на зареждане.

Уеб сайт заглавие

Успех! Вашето заглавие е оптимизирано

Уеб сайт описание

Успех! Описанието Ви е оптимизирано

Robots.txt

Успех! Файлът Robots.txt съществува във Вашият уебсайт

Sitemap.xml

Внимание! Sitemap.xml файл не е намерен

Yahoo Индекс

Успех! Повече от 50 страници са индексирани в търсачката.

Google индекс за картинки

Опасност! По-малко от 3 страници са индексирани в търсачката за изображения в Google

Google Индекс

Опасност! По-малко от 3 страници са индексирани в търсачката на Google

Резултат на Google за Desktop

Успех! Вашият уебсайт премина проверките за Google Desktop Score.

Резултат на Google за Мобилни устройства

Успех! Вашият уебсайт премина проверките за Google Mobile Score.

Заглавия

Успех! H1 и H2 HTML тагове са намерени на Вашият уебсайт

Черен Списък (Google Безопасно)

Информацията не е налична.

Уеб сайт валидатор (W3C)

Опасност! Намерени са твърде много грешки в уебсайта Ви

Домейн авторитет

Опасност! Домейн Авторитета на Вашият уеб сайт е твърде нисък

Авторитет на страницата

Опасност! Авторитета на уебсайта Ви е твърде нисък

GZIP Компресия

Опасност! GZIP не е налице на Вашият сървър

Фавикон

Успех! Favicon Намерена

Alexa Ранг

Alexa Ранг Пълни подробности за класацията в Alexa, ключови думи и класиране в страната


0

Глобален ранг

0

Трафик Alexa info
Търсене Alexa info
Не Държава Класиране
1 Bulgaria 37
2 United Kingdom 14,477
3 United States 68,083
4 Austria 3,087
5 Germany 33,299
Не Ключова дума Алекс Търсене
1 новини
5.16% Завършен (успех)
2 novini
2.24% Завършен (успех)
3 г
1.71% Завършен (успех)
4 днес
1.64% Завършен (успех)
5 dnes
1.52% Завършен (успех)

Домейн на разположение

Достъпност на домейни Списък на свързаните домейни


Домейн (ТДЛ) и правописна грешка Статус
dnes.co Свободен
dnes.us Свободен
dnes.com Свободен
dnes.info Свободен
dnes.org Свободен
dnes.net Свободен
enes.bg Свободен
xnes.bg Свободен
snes.bg Свободен
cnes.bg Свободен
rnes.bg Свободен
fnes.bg Свободен

Информация за Сървъра

Заглавие Отговор HTTP headers съдържат информация за браузъра на клиента, заявената страница и сървъра


Date: Wed, 10 Oct 2018 20:01:08 GMT
Server: Apache/2.2.3 (CentOS)
Location: https://dnes.bg/
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1

DNS Записи Записи за DNS ресурсите свързани с име на хост


Уебсайт лист

Лист на всички анализирани сайтове в системата