Уеб сайтове с Подобен Резултат

14
Ресторанти, Зъболекари, Барове, Салон за красота, Лекари – Yelp
yelp.pro
14
▷ Туристическа агенция — Voyage Ltd
voyageltd.com
14
Католическа Апостолическа Екзархия София - Начало
kae-bg.org
14
OrthodoxWiki
orthodoxwiki.org
14
euinside: Cause and Effect in European Politic and Economy
euinside.eu
14
Барбарон БГ - Пуф фотьойли за релакс|всичко за пуфовете - промоции от Barbaron.bg
barbaron.bg
14
Квартира.бг - Хотели, квартири и вили от цяла България
kvartira.bg

Най-скоро Проверени Сайтове

18
Silver Valve Original
silvervalve.com
12
Сайт за безплатни обяви без ограничения: BGOBIAVI.net!
bgobiavi.net
12
PHP Scripts Mall
phpscriptsmall.com
14
Ресторанти, Зъболекари, Барове, Салон за красота, Лекари – Yelp
yelp.pro
15
Бизнес Варна
varna.biz
12
Онлайн бизнес каталог на български фирми
favzz.com
15
Наеми имоти под наем | наеми.com
xn--80akjpc.com
17
Имоти - Недвижими имоти продава отдава наем - Най-изгодни обяви за имоти
imoti.one
12
▷ Пердета и Завеси Платове за Пердета и Завеси от perdeta.com
perdeta.com
15
Browning Hi-Power, 1911, CZ75, Makarov Home
bhspringsolutions.com

14 burgas24.bg Последно Обновен: 3 years ago

Burgas24.bg

burgas24.bg - Burgas24.bg - Âñè÷êî çà Áóðãàñ íà 1 ìÿñòî - íîâèíè, êèíî, çàâåäåíèÿ, òåàòðè, ãàëåðèè, ìóçåè, ôèðìè, òðàíñïîðò è îùå ìíîãî

Вашия Уеб сайт Резултат

Уеб сайт Скорост за Стационарни Компютри

Уеб сайт Скорост за Мобилни Компютри

Мобилна ползваемост

Домейн авторитет

Google Реклами

ПРОВЕРКА ЗА ПОЛЗВАЕМОСТ ПРИ МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА

МОБИЛНА ПОЛЗВАЕМОСТ: True
резултат:

Правила Въздействие на правилото
Avoid landing page redirects 0
Avoid plugins 0
Configure the viewport 0
Enable compression 0.02
Leverage browser caching 1.31
Reduce server response time 0
Minify CSS 0
Minify HTML 0
Minify JavaScript 0.34
Eliminate render-blocking JavaScript and CSS in above-the-fold content 32
Optimize images 13.56
Prioritize visible content 0
Size content to viewport 0
Size tap targets appropriately 0.11
Use legible font sizes 0

Система за Управление на Съдържанието:

Език и регион: en_US

Роботизирани Ресурси:

Преходно Извличане на Ресурси:

mobile screenshot ;

Авторитет на страницата
Авторитет 38%

38% Авторитет на страницата

Moz Ранг
3.8/10

38% Moz Ранг

Степен на отпадане
70.60%

70.60% Степен на отпадане

Tag за заглавие
202 Символа

Burgas24.bg - Âñè÷êî çà Áóðãàñ íà 1 ìÿñòî - íîâèíè, êèíî, çàâåäåíèÿ, òåàòðè, ãàëåðèè, ìóçåè, ôèðìè, òðàíñïîðò è îùå ìíîãî

Meta Описание
202 Символа

Burgas24.bg - Âñè÷êî çà Áóðãàñ íà 1 ìÿñòî - íîâèíè, êèíî, çàâåäåíèÿ, òåàòðè, ãàëåðèè, ìóçåè, ôèðìè, òðàíñïîðò è îùå ìíîãî

Meta Ключови думи
Meta Ключови думи

Áóðãàñ Burgas áóðãàñ burgas ÁÓÐÃÀÑ BURGAS áóðãàñêè áóðãàçëèè burgaski burgazlii íîâèíè áóðãàñ novini burgas burgas news

Ефективен URL адрес
18 Символа

http://burgas24.bg

Извадка
Съдържание на страницата

Çàðåæäàíå ... Ìðåæà îò ãðàäñêè ïîðòàëè: City24ÐóñåÂàðíàÁóðãàñÏëîâäèâÁëàãîåâãðàäÊàêâî å ID24.bg?ÍîâèíèÑïîðòÑïðàâî÷íèêÎáÿâè â íîâèíè â.

Облак от ключови думи
Плътност

burgas243 facebook3 billa2 city241 id241 close1 burgas1 plaza1 mall1 nova1

Google Визуализация
Така изглеждате в резултатите от търсенето с Google

Burgas24.bg - Âñè÷êî çà Áóðãàñ íà 1 ìÿñòî - íîâèíè, êèíî, çàâåäåíèÿ, òåàòðè, ãàëåðèè, ìóçåè, ôèðìè, òðàíñïîðò è îùå ìíîãî
http://burgas24.bg

Robots.txt
Файла е Намерен

http://burgas24.bg/robots.txt

Sitemap.xml
Файла е Намерен

http://burgas24.bg/sitemap.xml

Възраст на Домейна
Информация за създаване на домейн

Създаден на:

HTML5 Поддръжка

Фалшиви

Размер на Страницата
HTML код и текст съотношение

10% Завършен (успех)
Размер на документа: ~102.43 KB
Размер на кода: ~91.99 KB
Размер на Текста: ~10.45 KB Ratio: 10.2%

Повтаряемост на Ключови Думи

1 Списък с Думи

Ключова дума Бройка Плътност
íà 68 5.08%
çà 31 2.32%
îò 17 1.27%
Áóðãàñ 9 0.67%
ñå 9 0.67%
ùå 8 0.60%
óáèéñòâî 7 0.52%
ïî 7 0.52%
äà 7 0.52%
Ãîñïîäàðèòå 7 0.52%
Áúëãàðèÿ 6 0.45%
ìàéêà 6 0.45%
âåðñèÿòà 5 0.37%
ðåïîðòåð 5 0.37%
êîìïðîìåòèðàò 5 0.37%
íàä 5 0.37%
íàïàäåíèå 5 0.37%
òîòàëíî 5 0.37%
çàðàäè 4 0.30%
Ïëîâäèâ 4 0.30%

2 Списък с Думи

Ключова дума Бройка Плътност
Ãîñïîäàðèòå 7 0.52%
òîòàëíî êîìïðîìåòèðàò 5 0.37%
êîìïðîìåòèðàò âåðñèÿòà 5 0.37%
âåðñèÿòà çà 5 0.37%
íàïàäåíèå 5 0.37%
íàä 5 0.37%
íàä ðåïîðòåð 5 0.37%
ðåïîðòåð íà 5 0.37%
óáèéñòâî íà 4 0.30%
íà ìàéêà 4 0.30%
ñ âàæåí 3 0.22%
çà çàïëàòèòå 3 0.22%
ìíåíèÿîò ãðóïà: 3 0.22%
è ñêúïèòå 3 0.22%
â Áóðãàñ 3 0.22%
íà Ðîæåíñêèÿ 3 0.22%
Òðàêèÿ 3 0.22%
âàæåí êîìåíòàð 3 0.22%
çàðàäè äâîéíîòî 2 0.15%
çà ïîëèöàÿ 2 0.15%

3 Списък с Думи

Ключова дума Бройка Плътност
íàä ðåïîðòåð 5 0.37%
íàä ðåïîðòåð íà 5 0.37%
íàïàäåíèå íàä 5 0.37%
çà íàïàäåíèå 5 0.37%
êîìïðîìåòèðàò âåðñèÿòà çà 5 0.37%
òîòàëíî êîìïðîìåòèðàò âåðñèÿòà 5 0.37%
íà Ãîñïîäàðèòå 5 0.37%
óáèéñòâî íà ìàéêà 4 0.30%
ñ âàæåí êîìåíòàð 3 0.22%
çàïëàòèòå è ñêúïèòå 3 0.22%
ìèíèñòúð ñ âàæåí 3 0.22%
Äà 2 0.15%
çà æåñòîêîòî óáèéñòâî 2 0.15%
ïðèçíà çà æåñòîêîòî 2 0.15%
×åëåáèåâ ïðèçíà çà 2 0.15%
çâåðñêîòî óáèéñòâî íà 2 0.15%
08:00Ïàðê Åçåðî 2 0.15%
ïîëèöàÿ Êàðàäæîâ çàðàäè 2 0.15%
çà ïîëèöàÿ Êàðàäæîâ 2 0.15%
çàðàäè äâîéíîòî óáèéñòâî 2 0.15%

4 Списък с Думи

Ключова дума Бройка Плътност
íàä ðåïîðòåð íà 5 0.37%
íàïàäåíèå íàä 5 0.37%
íàïàäåíèå íàä ðåïîðòåð 5 0.37%
òîòàëíî êîìïðîìåòèðàò âåðñèÿòà çà 5 0.37%
âåðñèÿòà çà íàïàäåíèå 5 0.37%
ðåïîðòåð íà Ãîñïîäàðèòå 4 0.30%
2015ã./ 3 0.22%
ìèíèñòúð ñ âàæåí êîìåíòàð 3 0.22%
çà çàïëàòèòå è ñêúïèòå 3 0.22%
â Ïëîâäèâ çà çàïëàòèòå 2 0.15%
ïðèçíà çà æåñòîêîòî óáèéñòâî 2 0.15%
×åëåáèåâ ïðèçíà çà æåñòîêîòî 2 0.15%
âàæåí êîìåíòàð â Ïëîâäèâ 2 0.15%
êîìåíòàð â Ïëîâäèâ çà 2 0.15%
ùå ëåæè 11 ãîäèíè 2 0.15%
çàòâîð çà ïîëèöàÿ Êàðàäæîâ 2 0.15%
ãðóïà: Ìåñòíà 2 0.15%
ÏÒÏ íà Òðàêèÿ 2 0.15%
çà ïîëèöàÿ Êàðàäæîâ çàðàäè 2 0.15%
æåñòîêîòî óáèéñòâî íà ìàéêà 2 0.15%

Социални Мрежи

Facebook Споделяне
Всичко: 1,090

100 Завършен (успех)

Facebook Коментар
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

В LinkedIn
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

Pinterest
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

Група
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

Search Engine Index Stats

Google Индекс
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

Google индекс за картинки
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

Bing Индекс
Всичко: 7

0% Завършен (успех)

Yahoo Индекс
Всичко: 53,000

100% Завършен (успех)

Yahoo Картинки
Всичко: 218

0% Завършен (успех)

Google Реклами

Заглавна информация

Топ 20 връзки - Total Link: (154)

Internal Links

Не Текст Линк Тип
1 Íîâèíè //burgas24.bg/news text
2 Áóðãàñêè //burgas24.bg/novini/burgas text
3 Ñïîðòíè //sport.burgas24.bg text
4 Ðåãèîíàëíè //burgas24.bg/news/cat2.html text
5 Áúëãàðèÿ //burgas24.bg/news/cat6.html text

External Links

Не Текст Линк Тип
1 Áúëãàðèÿ ïî÷íà çëå íà ñâåòîâíîòî ïî âîëåéáîë https://sport.burgas24.bg/818361.html text
2 Ëóäîãîðåö ñå ÷óäè êàê äà îòñâèðè áèâø íàø íàöèîíàë https://sport.burgas24.bg/818367.html text
3 500 ñúñòåçàòåëè îò 35 äúðæàâè ñòàðòèðàõà â ñâåòîâíîòî ïî Òàé ×è â Áóðãàñ https://sport.burgas24.bg/818208.html text
4 Ñïîðòíîòî áèæó íà Áóðãàñ ñòàâà àðåíà çà òèòàíè÷íè ñáëúñúöè https://sport.burgas24.bg/818185.html text
5 Áóðãàñêà ãîðäîñò! Âàëåíòèí Ëþöêàíîâ ñòàíà àáñîëþòåí øàìïèîí íà Áúëãàðèÿ ï... https://sport.burgas24.bg/818184.html text

Meta Информация

Не Meta Име Meta Данни

Whois информация

Име Информация
Created Date
Updated Date
Expired Date
Registrar Name
Isp Name Lir.bg EOOD
Server Ip Address 79.124.90.72
Server Country Name Bulgaria
Server Country Short Name bg
Server Region Blagoevgrad
Server City Gotse Delchev
Server Country Latitude 41.5667
Server Country Longitude 23.7333

Визуална SEO графика на Вашият сайт

SEO Диаграма

С помощта на следните показатели ще разберете, до колко добре сте приложили OnPage/OffPage SEO за заглавната страница на Вашия уеб сайт.

SEO Успехи
5 от задачите са изпълнени - 39% SEO е покрит

39% Завършен (успех)

SEO Предупреждения
3 от задачите имат Предупреждение - 18% SEO предупреждения

18% Complete (warning)

SEO Грешки
7 от задачите имат грешки - 43% SEO грешки

43% Завършен (с грешка)

Съвети за Скорост и Оптимизация

Скоростта на уебсайта има огромно влияние върху производителността му, скоростта влияе пряко върху използваемостта, приходите и дори класирането на уеб сайта в търсещите машини. С намаляването на времето за зареждане на уеб страниците, потребителите се разсейват по-малко и са по-добре фокусирани в използването на предложения от сайта Ви потребителски интерфейс. При добра бързина на зареждане на страниците в уеб сайта, търсачките е по-вероятно да Ви възнаградят, като класират сайта преди други със съответно съдържание, но по-ниска скорост на зареждане.

Уеб сайт заглавие

Внимание! Вашето заглавие не е оптимизирано

Уеб сайт описание

Успех! Описанието Ви е оптимизирано

Robots.txt

Успех! Файлът Robots.txt съществува във Вашият уебсайт

Sitemap.xml

Успех! Файл Sitemap.xml съществува в уебсайта Ви

Yahoo Индекс

Успех! Повече от 50 страници са индексирани в търсачката.

Google индекс за картинки

Опасност! По-малко от 3 страници са индексирани в търсачката за изображения в Google

Google Индекс

Опасност! По-малко от 3 страници са индексирани в търсачката на Google

Резултат на Google за Desktop

Внимание! Оценката за десктоп версията на уебсайта Ви е по-ниска от препоръчителната за Google

Резултат на Google за Мобилни устройства

Внимание! Оценката за десктоп версията на уебсайта Ви е по-ниска от препоръчителната за Google

Заглавия

Опасност! Таговете H1 или H2 не са намерени

Черен Списък (Google Безопасно)

Информацията не е налична.

Уеб сайт валидатор (W3C)

Опасност! Намерени са твърде много грешки в уебсайта Ви

Домейн авторитет

Опасност! Домейн Авторитета на Вашият уеб сайт е твърде нисък

Авторитет на страницата

Опасност! Авторитета на уебсайта Ви е твърде нисък

GZIP Компресия

Опасност! GZIP не е налице на Вашият сървър

Фавикон

Успех! Favicon Намерена

Alexa Ранг

Alexa Ранг Пълни подробности за класацията в Alexa, ключови думи и класиране в страната


0

Глобален ранг

0

Трафик Alexa info
Търсене Alexa info
Не Държава Класиране
1 Bulgaria 905
Не Ключова дума Алекс Търсене
1 фейсбук вход
24.81% Завършен (успех)
2 facebook вход
14.22% Завършен (успех)
3 почивни дни 2018
13.55% Завършен (успех)
4 почивни дни
3.31% Завършен (успех)
5 24
2.45% Завършен (успех)

Домейн на разположение

Достъпност на домейни Списък на свързаните домейни


Домейн (ТДЛ) и правописна грешка Статус
burgas24.co Свободен
burgas24.us Свободен
burgas24.com Свободен
burgas24.info Свободен
burgas24.org Свободен
burgas24.net Свободен
gurgas24.bg Свободен
turgas24.bg Свободен
vurgas24.bg Свободен
yurgas24.bg Свободен
hurgas24.bg Свободен
nurgas24.bg Свободен

Информация за Сървъра

Заглавие Отговор HTTP headers съдържат информация за браузъра на клиента, заявената страница и сървъра


Server: nginx/1.6.2
Date: Sat, 29 Sep 2018 16:00:40 GMT
Content-Type: text/html; charset=windows-1251
Connection: keep-alive
Set-Cookie: visitorid=2cva18dl959655l41fl20aqfe7; expires=Sun, 30-Sep-2018 03:40:40 GMT; Max-Age=42000; path=/; domain=.burgas24.bg
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Pragma: no-cache
Expires: Sat, 29 Sep 2018 16:10:40 GMT
Last-Modified: Sat, 29 Sep 2018 16:00:40 GMT
P3P: CP="IDC DSP COR ADM DEVi TAIi PSA PSD IVAi IVDi CONi HIS OUR IND CNT"
Vary: Accept-Encoding
Content-Encoding: gzip
Content-Language: bg

DNS Записи Записи за DNS ресурсите свързани с име на хост


Уебсайт лист

Лист на всички анализирани сайтове в системата