Уеб сайтове с Подобен Резултат

16
b359 - news for you
b359.com
16
Начало - Martini Tours
martinitours.bg
16
Адвокатска кантора "Мерджанов и Юруков" | Начало
advokatbg.com
16
Марибор Строй ЕООД - топлоизолация, замазки, шпакловки, мазилки и бои
mariborstroi.bg
16
Продажба на модулно скеле Layher - Лайер ЕООД
layher.bg
16
Уеб Агенция Quaxen | Цялостни онлайн решения
quaxen.com
16
Подаръци и идеи за декорация на дома
mydepot.bg
16

Най-скоро Проверени Сайтове

18
Silver Valve Original
silvervalve.com
12
Сайт за безплатни обяви без ограничения: BGOBIAVI.net!
bgobiavi.net
12
PHP Scripts Mall
phpscriptsmall.com
14
Ресторанти, Зъболекари, Барове, Салон за красота, Лекари – Yelp
yelp.pro
15
Бизнес Варна
varna.biz
12
Онлайн бизнес каталог на български фирми
favzz.com
15
Наеми имоти под наем | наеми.com
xn--80akjpc.com
17
Имоти - Недвижими имоти продава отдава наем - Най-изгодни обяви за имоти
imoti.one
12
▷ Пердета и Завеси Платове за Пердета и Завеси от perdeta.com
perdeta.com
15
Browning Hi-Power, 1911, CZ75, Makarov Home
bhspringsolutions.com

16 borsa.bg Последно Обновен: 3 years ago

Borsa.bg

borsa.bg - Îáÿâè îò Áîðñà Áúëãàðèÿ. Áåçïëàòíè îáÿâè.

Вашия Уеб сайт Резултат

Уеб сайт Скорост за Стационарни Компютри

Уеб сайт Скорост за Мобилни Компютри

Мобилна ползваемост

Домейн авторитет

Google Реклами

ПРОВЕРКА ЗА ПОЛЗВАЕМОСТ ПРИ МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА

МОБИЛНА ПОЛЗВАЕМОСТ: False
резултат:

Правила Въздействие на правилото
Avoid landing page redirects 0
Avoid plugins 0
Configure the viewport 10
Enable compression 15.84
Leverage browser caching 16.5
Reduce server response time 0
Minify CSS 0.61
Minify HTML 0.32
Minify JavaScript 0.19
Eliminate render-blocking JavaScript and CSS in above-the-fold content 32
Optimize images 0.27
Prioritize visible content 0
Size content to viewport 0
Size tap targets appropriately 22.41
Use legible font sizes 40

Система за Управление на Съдържанието:

Език и регион: en_US

Роботизирани Ресурси:

Преходно Извличане на Ресурси:

mobile screenshot ;

Авторитет на страницата
Авторитет 36%

36% Авторитет на страницата

Moz Ранг
3.6/10

36% Moz Ранг

Степен на отпадане
%

% Степен на отпадане

Tag за заглавие
75 Символа

Îáÿâè îò Áîðñà Áúëãàðèÿ. Áåçïëàòíè îáÿâè.

Meta Описание
211 Символа

Áúëãàðñêè èíòåðíåò ïîðòàë çà îáÿâè, ôèíàíñè, àâòîìîáèëè, èìîòè, ðàáîòà, çàïîçíàíñòâà, òåõíèêà, òóðèçúì è ìíîãî äðóãè

Meta Ключови думи
Meta Ключови думи

îáÿâè Áèçíåñ îáÿâa ìàëêè îáÿâè áåçïëàòíè îáÿâè áúðçè îáÿâè êðàòêè îáÿâè ôèíàíñè àâòîìîáèëè èìîòè ðàáîòà çàïîçíàíñòâà òåõíèêà òóðèçúì obqvi obiavi obqva obiava bezplatni obqvi malki obqvi kratki obqvi barzi obqvi ads jobs auto real estates

Ефективен URL адрес
15 Символа

http://borsa.bg

Извадка
Съдържание на страницата

Ïîíåäåëíèê, 25 Þíè 2018ã. ïîòðåáèòåë: ïàðîëà: Âàëóòíè êóðñîâå: USD:1.5095 EUR:1.9665 GBP:2.2711 Íàâèãàöèÿ Íà÷àëî Ðåãèñòðàöèÿ Çà Ðåêëàìà Íàâèãàòîðà BG Top 100.

Облак от ключови думи
Плътност

borsa2 flashgate2 ielts1 toefl1 rights1 reserved1

Google Визуализация
Така изглеждате в резултатите от търсенето с Google

Îáÿâè îò Áîðñà Áúëãàðèÿ. Áåçïëàòíè îáÿâè.
http://borsa.bg

Robots.txt
Файла е Намерен

http://borsa.bg/robots.txt

Sitemap.xml
Файла Не е Намерен

http://borsa.bg/sitemap.xml

Възраст на Домейна
Информация за създаване на домейн

Създаден на:

HTML5 Поддръжка

Фалшиви

Размер на Страницата
HTML код и текст съотношение

9% Завършен (успех)
Размер на документа: ~25.35 KB
Размер на кода: ~23.16 KB
Размер на Текста: ~2.19 KB Ratio: 8.64%

Повтаряемост на Ключови Думи

1 Списък с Думи

Ключова дума Бройка Плътност
îáÿâè 11 1.20%
äîáàâè 9 0.98%
âñè÷êè 8 0.87%
òúðñåíå 8 0.87%
îáÿâà 8 0.87%
Óñëóãè 6 0.65%
Áîðñà 4 0.44%
íà 3 0.33%
23.06 3 0.33%
íîâèòå 3 0.33%
Íàé 3 0.33%
Õàìàëñêè 3 0.33%
îáÿâèòå 3 0.33%
Çà 3 0.33%
ñïèñúê 3 0.33%
âñåêè 3 0.33%
òîçè 3 0.33%
ñå 3 0.33%
îïðåñíÿâàò 3 0.33%
ìèíóòè 3 0.33%

2 Списък с Думи

Ключова дума Бройка Плътност
îáÿâè òúðñåíå 8 0.87%
îáÿâà âñè÷êè 8 0.87%
äîáàâè îáÿâà 8 0.87%
âñè÷êè îáÿâè 8 0.87%
Çà 3 0.33%
5 ìèíóòè 3 0.33%
íà âñåêè 3 0.33%
íîâèòå îáÿâè 3 0.33%
Íàé íîâèòå 3 0.33%
Íàé 3 0.33%
Áîðñà äîáàâè 3 0.33%
23.06 3 0.33%
â òîçè 3 0.33%
òîçè ñïèñúê 3 0.33%
ñïèñúê ñå 3 0.33%
ñå îïðåñíÿâàò 3 0.33%
îïðåñíÿâàò íà 3 0.33%
îáÿâèòå 3 0.33%
Ðåêëàìà 2 0.22%
Õàìàëè 2 0.22%

3 Списък с Думи

Ключова дума Бройка Плътност
âñè÷êè îáÿâè òúðñåíå 8 0.87%
îáÿâà âñè÷êè îáÿâè 8 0.87%
äîáàâè îáÿâà âñè÷êè 8 0.87%
â òîçè ñïèñúê 3 0.33%
ñå îïðåñíÿâàò íà 3 0.33%
îïðåñíÿâàò íà âñåêè 3 0.33%
Çà 3 0.33%
ñïèñúê ñå îïðåñíÿâàò 3 0.33%
âñåêè 5 ìèíóòè 3 0.33%
Íàé íîâèòå 3 0.33%
Íàé 3 0.33%
Íàé íîâèòå îáÿâè 3 0.33%
îáÿâèòå 3 0.33%
îáÿâèòå â òîçè 3 0.33%
òîçè ñïèñúê ñå 3 0.33%
Õàìàëè 2 0.22%
Õàìàëè è Õàìàëñêè 2 0.22%
Áîðñà äîáàâè îáÿâà 2 0.22%
www.borsa.bg 2 0.22%
Ðåêëàìà 2 0.22%

4 Списък с Думи

Ключова дума Бройка Плътност
îáÿâà âñè÷êè îáÿâè òúðñåíå 8 0.87%
äîáàâè îáÿâà âñè÷êè îáÿâè 8 0.87%
îáÿâèòå â òîçè ñïèñúê 3 0.33%
íà âñåêè 5 ìèíóòè 3 0.33%
www.borsa.bg 3 0.33%
Íàé íîâèòå îáÿâè 3 0.33%
Íàé íîâèòå 3 0.33%
Íàé 3 0.33%
â òîçè ñïèñúê ñå 3 0.33%
îáÿâèòå â òîçè 3 0.33%
òîçè ñïèñúê ñå îïðåñíÿâàò 3 0.33%
ñå îïðåñíÿâàò íà âñåêè 3 0.33%
ñïèñúê ñå îïðåñíÿâàò íà 3 0.33%
Òðàíñïîðòíè óñëóãè 2 0.22%
Çà 2 0.22%
ïðåâîçè 2 0.22%
Õàìàëè è Õàìàëñêè 2 0.22%
Áîðñà äîáàâè îáÿâà âñè÷êè 2 0.22%
... îáÿâèòå 2 0.22%
Ðåêëàìà 2 0.22%

Социални Мрежи

Facebook Споделяне
Всичко: 3

100 Завършен (успех)

Facebook Коментар
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

В LinkedIn
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

Pinterest
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

Група
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

Search Engine Index Stats

Google Индекс
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

Google индекс за картинки
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

Bing Индекс
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

Yahoo Индекс
Всичко: 6,500

100% Завършен (успех)

Yahoo Картинки
Всичко: 2

0% Завършен (успех)

Google Реклами

Заглавна информация

Топ 20 връзки - Total Link: (43)

Internal Links

Не Текст Линк Тип
1 www.borsa.bg http://borsa.bg text

External Links

Не Текст Линк Тип
1 Àâòî Áîðñà http://avto.borsa.bg/ text
2 äîáàâè îáÿâà http://avto.borsa.bg/add.php5 text
3 âñè÷êè îáÿâè http://avto.borsa.bg/catalog/ text
4 òúðñåíå http://avto.borsa.bg/search.php5 text
5 Áîðñà Èìîòè http://imoti.borsa.bg/ text

Meta Информация

Не Meta Име Meta Данни

Whois информация

Име Информация
Created Date
Updated Date
Expired Date
Registrar Name
Isp Name Neterra Ltd.
Server Ip Address 87.120.40.13
Server Country Name Bulgaria
Server Country Short Name bg
Server Region Gabrovo
Server City Gabrovo
Server Country Latitude 42.8747
Server Country Longitude 25.3342

Визуална SEO графика на Вашият сайт

SEO Диаграма

С помощта на следните показатели ще разберете, до колко добре сте приложили OnPage/OffPage SEO за заглавната страница на Вашия уеб сайт.

SEO Успехи
5 от задачите са изпълнени - 39% SEO е покрит

39% Завършен (успех)

SEO Предупреждения
3 от задачите имат Предупреждение - 18% SEO предупреждения

18% Complete (warning)

SEO Грешки
7 от задачите имат грешки - 43% SEO грешки

43% Завършен (с грешка)

Съвети за Скорост и Оптимизация

Скоростта на уебсайта има огромно влияние върху производителността му, скоростта влияе пряко върху използваемостта, приходите и дори класирането на уеб сайта в търсещите машини. С намаляването на времето за зареждане на уеб страниците, потребителите се разсейват по-малко и са по-добре фокусирани в използването на предложения от сайта Ви потребителски интерфейс. При добра бързина на зареждане на страниците в уеб сайта, търсачките е по-вероятно да Ви възнаградят, като класират сайта преди други със съответно съдържание, но по-ниска скорост на зареждане.

Уеб сайт заглавие

Успех! Вашето заглавие е оптимизирано

Уеб сайт описание

Успех! Описанието Ви е оптимизирано

Robots.txt

Успех! Файлът Robots.txt съществува във Вашият уебсайт

Sitemap.xml

Внимание! Sitemap.xml файл не е намерен

Yahoo Индекс

Успех! Повече от 50 страници са индексирани в търсачката.

Google индекс за картинки

Опасност! По-малко от 3 страници са индексирани в търсачката за изображения в Google

Google Индекс

Опасност! По-малко от 3 страници са индексирани в търсачката на Google

Резултат на Google за Desktop

Внимание! Оценката за десктоп версията на уебсайта Ви е по-ниска от препоръчителната за Google

Резултат на Google за Мобилни устройства

Внимание! Оценката за десктоп версията на уебсайта Ви е по-ниска от препоръчителната за Google

Заглавия

Опасност! Таговете H1 или H2 не са намерени

Черен Списък (Google Безопасно)

Информацията не е налична.

Уеб сайт валидатор (W3C)

Опасност! Намерени са твърде много грешки в уебсайта Ви

Домейн авторитет

Опасност! Домейн Авторитета на Вашият уеб сайт е твърде нисък

Авторитет на страницата

Опасност! Авторитета на уебсайта Ви е твърде нисък

GZIP Компресия

Опасност! GZIP не е налице на Вашият сървър

Фавикон

Успех! Favicon Намерена

Alexa Ранг

Alexa Ранг Пълни подробности за класацията в Alexa, ключови думи и класиране в страната


0

Глобален ранг

0

Трафик Alexa info
Търсене Alexa info
Не Държава Класиране
Няма данни
Не Ключова дума Алекс Търсене
1 търся преводач с руски
38.61% Завършен (успех)
2 търся преводач с руски език
0.32% Завършен (успех)
3 джобс бг лом
0.03% Завършен (успех)

Домейн на разположение

Достъпност на домейни Списък на свързаните домейни


Домейн (ТДЛ) и правописна грешка Статус
borsa.co Свободен
borsa.us Свободен
borsa.com Свободен
borsa.info Свободен
borsa.org Свободен
borsa.net Свободен
gorsa.bg Свободен
torsa.bg Свободен
vorsa.bg Свободен
yorsa.bg Свободен
horsa.bg Свободен
norsa.bg Свободен

Информация за Сървъра

Заглавие Отговор HTTP headers съдържат информация за браузъра на клиента, заявената страница и сървъра


Date: Sun, 24 Jun 2018 21:50:34 GMT
Server: Apache/1.3.41 (Unix) PHP/4.4.8 mod_ssl/2.8.31 OpenSSL/0.9.8g
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Pragma: no-cache
X-Powered-By: PHP/5.2.12
Set-Cookie: PHPSESSID=759592d10a5c5ea657957c7ff2dfe0c5; expires=Sun, 24-Jun-2018 22:20:34 GMT; path=/; domain=.borsa.bg
Connection: close
Content-Type: text/html

DNS Записи Записи за DNS ресурсите свързани с име на хост


Уебсайт лист

Лист на всички анализирани сайтове в системата