Уеб сайтове с Подобен Резултат

12
Сайт за безплатни обяви без ограничения: BGOBIAVI.net!
bgobiavi.net
12
PHP Scripts Mall
phpscriptsmall.com
12
Онлайн бизнес каталог на български фирми
favzz.com
12
▷ Пердета и Завеси Платове за Пердета и Завеси от perdeta.com
perdeta.com
12
Начало
rebuildings.bg
12
skelerent.com | Фасадни скелета под наем
skelerent.bg
12
Urology.bg | Урологичен Център "Д-р Василев"
urology.bg
12
Rainbow – Rainbow е почистваща система, която ефективно премахва мръсорията, прахта и акарите от Вашия дом. Системата може да постигне професионален резултат без излишни усилiя или загуба на време. Компанията предлага Възможности без ограничения, за всеки, който мечтае за по-добър живот.
rainbow.bg

Най-скоро Проверени Сайтове

18
Silver Valve Original
silvervalve.com
12
Сайт за безплатни обяви без ограничения: BGOBIAVI.net!
bgobiavi.net
12
PHP Scripts Mall
phpscriptsmall.com
14
Ресторанти, Зъболекари, Барове, Салон за красота, Лекари – Yelp
yelp.pro
15
Бизнес Варна
varna.biz
12
Онлайн бизнес каталог на български фирми
favzz.com
15
Наеми имоти под наем | наеми.com
xn--80akjpc.com
17
Имоти - Недвижими имоти продава отдава наем - Най-изгодни обяви за имоти
imoti.one
12
▷ Пердета и Завеси Платове за Пердета и Завеси от perdeta.com
perdeta.com
15
Browning Hi-Power, 1911, CZ75, Makarov Home
bhspringsolutions.com

12 astery-med.bg Последно Обновен: 3 years ago

Astery-med.bg

astery-med.bg - ÀñòåðèÌåä ìíîãîïðîôèëüíàÿ êëèíèêà äëÿ âñåé ñåìüè

Вашия Уеб сайт Резултат

Уеб сайт Скорост за Стационарни Компютри

Уеб сайт Скорост за Мобилни Компютри

Мобилна ползваемост

Домейн авторитет

Google Реклами

ПРОВЕРКА ЗА ПОЛЗВАЕМОСТ ПРИ МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА

МОБИЛНА ПОЛЗВАЕМОСТ: False
резултат:

Правила Въздействие на правилото
Avoid landing page redirects 0
Avoid plugins 0
Configure the viewport 10
Enable compression 9.67
Leverage browser caching 27.5
Reduce server response time 0
Minify CSS 0.33
Minify HTML 0.45
Minify JavaScript 1.7
Eliminate render-blocking JavaScript and CSS in above-the-fold content 32
Optimize images 49.18
Prioritize visible content 0
Size content to viewport 4.54
Size tap targets appropriately 13.71
Use legible font sizes 40

Система за Управление на Съдържанието:

Език и регион: en_US

Роботизирани Ресурси:

Преходно Извличане на Ресурси:

mobile screenshot ;

Авторитет на страницата
Авторитет 17%

17% Авторитет на страницата

Moz Ранг
1.7/10

17% Moz Ранг

Степен на отпадане
%

% Степен на отпадане

Tag за заглавие
91 Символа

ÀñòåðèÌåä ìíîãîïðîôèëüíàÿ êëèíèêà äëÿ âñåé ñåìüè

Meta Описание
0 Символа

Ефективен URL адрес
24 Символа

http://www.astery-med.bg

Извадка
Съдържание на страницата

ÃëàâíàÿÍîâîñòèÎ ÊëèíèêåÓñëóãèÂûçîâ âðà÷à íà äîìÂåäåíèå áåðåìåííîñòè è ïîñëåðîäîâîå íàáëþäåíèåÏðåäðîäîâîå âåäåíèå áåðåìåííîñòè è.

Облак от ключови думи
Плътност

Google Визуализация
Така изглеждате в резултатите от търсенето с Google

ÀñòåðèÌåä ìíîãîïðîôèëüíàÿ êëèíèêà äëÿ âñåé ñåìüè
http://www.astery-med.bg
ÃëàâíàÿÍîâîñòèÎ ÊëèíèêåÓñëóãèÂûçîâ âðà÷à íà äîìÂåäåíèå áåðåìåííîñòè è ïîñëåðî...

Robots.txt
Файла Не е Намерен

http://www.astery-med.bg/robots.txt

Sitemap.xml
Файла Не е Намерен

http://www.astery-med.bg/sitemap.xml

Възраст на Домейна
Информация за създаване на домейн

Създаден на:

HTML5 Поддръжка

Фалшиви

Размер на Страницата
HTML код и текст съотношение

31% Завършен (успех)
Размер на документа: ~28.69 KB
Размер на кода: ~19.82 KB
Размер на Текста: ~8.87 KB Ratio: 30.92%

Повтаряемост на Ключови Думи

1 Списък с Думи

Ключова дума Бройка Плътност
íà 13 0.77%
ïî 11 0.65%
„Àñòåðè 8 0.48%
ÌÖ 8 0.48%
Ìåä” 7 0.42%
Âëàñå 6 0.36%
Ñâÿòîì 6 0.36%
Âëàñ 5 0.30%
#160; 4 0.24%
íå 4 0.24%
ÀÑÒÅÐÈÌÅÄ 4 0.24%
Ñâÿòîé 4 0.24%
ÀñòåðèÌåä 4 0.24%
âîïðîñ 3 0.18%
ìîæåòå 3 0.18%
ìîæíî 3 0.18%
öåíòð 3 0.18%
Ïîäðîáíåå... 3 0.18%
áåðåìåííîñòè 3 0.18%
çäîðîâüå 3 0.18%

2 Списък с Думи

Ключова дума Бройка Плътност
ÌÖ „Àñòåðè 8 0.48%
„Àñòåðè Ìåä” 7 0.42%
â Ñâÿòîì 6 0.36%
Ñâÿòîì Âëàñå 6 0.36%
ÌÖ 4 0.24%
Ñâÿòîé Âëàñ 4 0.24%
Êëèíèêà ÀñòåðèÌåä 3 0.18%
âðà÷à íà 3 0.18%
Ïîäðîáíåå... 3 0.18%
â ÌÖ 3 0.18%
Êëèíèêà 3 0.18%
ÊËÈÍÈÊÀ ÀÑÒÅÐÈÌÅÄ 3 0.18%
áåç 2 0.12%
òîãî 2 0.12%
è ïîñëåðîäîâîå 2 0.12%
 ÊËÈÍÈÊÅ 2 0.12%
ÀÑÒÅÐÈ 2 0.12%
ÀÑÒÅÐÈ ÌÅÄ 2 0.12%
ðàñïîëîæåííûé 2 0.12%
ïî ñòðàõîâîìó 2 0.12%

3 Списък с Думи

Ключова дума Бройка Плътност
ÌÖ „Àñòåðè Ìåä” 7 0.42%
â Ñâÿòîì Âëàñå 6 0.36%
ÌÖ „Àñòåðè 4 0.24%
ÌÖ 4 0.24%
â ÌÖ „Àñòåðè 3 0.18%
Êëèíèêà 3 0.18%
Êëèíèêà ÀñòåðèÌåä 3 0.18%
ïðèåìà ïàöèåíòîâ ïî 2 0.12%
ÀÑÒÅÐÈ ÌÅÄ 2 0.12%
ðàñïîëîæåííûé 2 0.12%
Ïîäðîáíåå... 2 0.12%
áåðåìåííîñòè è ïîñëåðîäîâîå 2 0.12%
òóðèçìÑêèäêè è àêöèèOn 2 0.12%
áîëãàðñêèå äðóçüÿÌåäèöèíñêèé òóðèçìÑêèäêè 2 0.12%
äèñêîòåêà 2 0.12%
òîãî 2 0.12%
ïàöèåíòîâ ïî ñòðàõîâîìó 2 0.12%
ïîëèñó â ÌÖ 2 0.12%
íî 2 0.12%
àêöèèOn line çàïèñüÊîíòàêòû 2 0.12%

4 Списък с Думи

Ключова дума Бройка Плътност
ÌÖ „Àñòåðè 4 0.24%
ÌÖ „Àñòåðè Ìåä” 4 0.24%
ÌÖ 4 0.24%
äèñêîòåêà 3 0.18%
Êëèíèêà ÀñòåðèÌåä 3 0.18%
Êëèíèêà 3 0.18%
öåíòð 2 0.12%
íî 2 0.12%
â ÌÖ „Àñòåðè Ìåä” 2 0.12%
ðàñïîëîæåííûé 2 0.12%
Ñâÿòîé Âëàñ 2 0.12%
òîãî 2 0.12%
Ïîäðîáíåå... 2 0.12%
èíòåðíåò êàôå 2 0.12%
òåíèñíûå êîðòû 2 0.12%
äðóçüÿÌåäèöèíñêèé òóðèçìÑêèäêè è àêöèèOn 2 0.12%
ãëàâíàÿ äîðîãà 2 0.12%
ïðèåìà ïàöèåíòîâ ïî ñòðàõîâîìó 2 0.12%
ïàöèåíòîâ ïî ñòðàõîâîìó ïîëèñó 2 0.12%
ñòðàõîâîìó ïîëèñó â ÌÖ 2 0.12%

Социални Мрежи

Facebook Споделяне
Всичко: 43

86 Завършен (успех)

Facebook Коментар
Всичко: 7

14% Завършен (успех)

В LinkedIn
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

Pinterest
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

Група
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

Search Engine Index Stats

Google Индекс
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

Google индекс за картинки
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

Bing Индекс
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

Yahoo Индекс
Всичко: 106

83% Завършен (успех)

Yahoo Картинки
Всичко: 22

17% Завършен (успех)

Google Реклами

Заглавна информация

H1 Tags

Не Текст
1 Äîáðî ïîæàëîâàòü â êëèíèêó Àñòåðè-Ìåä!
2 14.10.2015 ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÀÖÈÅÍÒÛ, ÀÏÒÅÊÀ „ÀÑÒÅÐȓ ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÄËß ÂÀÑ!
3 10.09.2015 ÏÐÎÔ. Ä-Ð ÊÀÄÓÐÈÍÀ ÁÓÄÅÒ ÏÐÈÍÈÌÀÒÜ ÏÀÖÈÅÍÒÎÂ Â ÊËÈÍÈÊÅ „ÀÑÒÅÐÈ-ÌÅē – ÑÂßÒÎÉ ÂËÀÑ.
4 15.08.2014 ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ ÑÅÒÈ ÌÍÎÃÎÏÐÎÔÈËÜÍÛÕ ÖÅÍÒÐΠ"ÀÑÒÅÐÈ-ÌÅÄ" ÃÐÈÃÎÐÈÉ ÀÐÍÎËÜÄÎÂÈ× ÔËÀÊÑ ÏÐÈÍßË Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÐÀÁÎÒÅ ÑÚÅÇÄÀ ÏÀÐÒÈÈ "ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ ÐÎÑÑÈÈ".
5 30.06.2014 ÊËÈÍÈÊÀ ÀÑÒÅÐÈÌÅÄ ÏÐÈÍßËÀ 50-ÒÈ ÒÛÑß×ÍÎÃÎ ÏÀÖÈÅÍÒÀ

H2 Tags

Не Текст
1 Ïî íàó÷íîìó îáìåíó ñ ðàçðåøåíèåì ÌÇ, ìåäèöèíñêèå îñìîòðû è êîíñóëüòàöèè ïðîâîäÿòñÿ ñîâìåñòíî ñ âåäóùèìè ðóññêèìè âðà÷àìè.
2 Íàøè ïðåèìóùåñòâà:
3 Íîâîñòè
4 ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÏÎËÍÎÖÅÍÍÎ ÎÒÄÛÕÀÒÜ, ÍÎ È ÏÎËÍÎÖÅÍÍÎ ËÅ×ÈÒÜÑß
5 ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÑÎ ÑÒÐÀÕÎÂÛÌÈ È ÀÑÑÈÑÒÅÍÑÊÈÌÈ ÊÎÌÏÀÍÈßÌÈ, ÇÀÊËÞ×ÀÅÌ ÄÎÃÎÂÎÐÀ Ñ ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÍÛÌÈ ÊËÈÅÍÒÀÌÈ.

Топ 20 връзки - Total Link: (85)

Internal Links

Не Текст Линк Тип
1 Ãëàâíàÿ / text
2 Íîâîñòè /novosti/ text
3 Î Êëèíèêå /o-klinike/ text
4 Óñëóãè /uslugi/ text
5 ûçîâ âðà÷à íà äîì /uslugi/vyzov-vracha-na-dom/ text

Meta Информация

Не Meta Име Meta Данни

Whois информация

Име Информация
Created Date
Updated Date
Expired Date
Registrar Name
Isp Name ZAO Hosting Telesystems
Server Ip Address 78.110.50.137
Server Country Name Russia
Server Country Short Name ru
Server Region Moscow
Server City Moscow
Server Country Latitude 55.752
Server Country Longitude 37.615

Визуална SEO графика на Вашият сайт

SEO Диаграма

С помощта на следните показатели ще разберете, до колко добре сте приложили OnPage/OffPage SEO за заглавната страница на Вашия уеб сайт.

SEO Успехи
5 от задачите са изпълнени - 32% SEO е покрит

32% Завършен (успех)

SEO Предупреждения
3 от задачите имат Предупреждение - 18% SEO предупреждения

18% Complete (warning)

SEO Грешки
8 от задачите имат грешки - 50% SEO грешки

50% Завършен (с грешка)

Съвети за Скорост и Оптимизация

Скоростта на уебсайта има огромно влияние върху производителността му, скоростта влияе пряко върху използваемостта, приходите и дори класирането на уеб сайта в търсещите машини. С намаляването на времето за зареждане на уеб страниците, потребителите се разсейват по-малко и са по-добре фокусирани в използването на предложения от сайта Ви потребителски интерфейс. При добра бързина на зареждане на страниците в уеб сайта, търсачките е по-вероятно да Ви възнаградят, като класират сайта преди други със съответно съдържание, но по-ниска скорост на зареждане.

Уеб сайт заглавие

Успех! Вашето заглавие е оптимизирано

Уеб сайт описание

Danger! Unable to find website description, Make sure you have put the website title between <code>meta description</code> tags.

Robots.txt

Внимание! Robots.txt файла не е намерен

Sitemap.xml

Внимание! Sitemap.xml файл не е намерен

Yahoo Индекс

Успех! Повече от 50 страници са индексирани в търсачката.

Google индекс за картинки

Опасност! По-малко от 3 страници са индексирани в търсачката за изображения в Google

Google Индекс

Опасност! По-малко от 3 страници са индексирани в търсачката на Google

Резултат на Google за Desktop

Внимание! Оценката за десктоп версията на уебсайта Ви е по-ниска от препоръчителната за Google

Резултат на Google за Мобилни устройства

Успех! Вашият уебсайт премина проверките за Google Mobile Score.

Заглавия

Успех! H1 и H2 HTML тагове са намерени на Вашият уебсайт

Черен Списък (Google Безопасно)

Информацията не е налична.

Уеб сайт валидатор (W3C)

Опасност! Намерени са твърде много грешки в уебсайта Ви

Домейн авторитет

Опасност! Домейн Авторитета на Вашият уеб сайт е твърде нисък

Авторитет на страницата

Опасност! Авторитета на уебсайта Ви е твърде нисък

GZIP Компресия

Опасност! GZIP не е налице на Вашият сървър

Фавикон

Успех! Favicon Намерена

Alexa Ранг

Alexa Ранг Пълни подробности за класацията в Alexa, ключови думи и класиране в страната


0

Глобален ранг

0

Трафик Alexa info
Търсене Alexa info
Не Държава Класиране
Няма данни
Не Ключова дума Алекс Търсене

Домейн на разположение

Достъпност на домейни Списък на свързаните домейни


Домейн (ТДЛ) и правописна грешка Статус
astery-med.co Свободен
astery-med.us Свободен
astery-med.com Свободен
astery-med.info Свободен
astery-med.org Свободен
astery-med.net Свободен
qstery-med.bg Свободен
stery-med.bg Свободен
zstery-med.bg Свободен
wstery-med.bg Свободен
sstery-med.bg Свободен

Информация за Сървъра

Заглавие Отговор HTTP headers съдържат информация за браузъра на клиента, заявената страница и сървъра


Date: Tue, 25 Sep 2018 13:00:45 GMT
Server: Apache/2.2.15 (Red Hat) mod_rpaf/0.6 PHP/5.4.30
Location: http://www.astery-med.bg/
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1

DNS Записи Записи за DNS ресурсите свързани с име на хост


Уебсайт лист

Лист на всички анализирани сайтове в системата