Уеб сайтове с Подобен Резултат

12
Сайт за безплатни обяви без ограничения: BGOBIAVI.net!
bgobiavi.net
12
PHP Scripts Mall
phpscriptsmall.com
12
Онлайн бизнес каталог на български фирми
favzz.com
12
▷ Пердета и Завеси Платове за Пердета и Завеси от perdeta.com
perdeta.com
12
Начало
rebuildings.bg
12
skelerent.com | Фасадни скелета под наем
skelerent.bg
12
Urology.bg | Урологичен Център "Д-р Василев"
urology.bg
12
Rainbow – Rainbow е почистваща система, която ефективно премахва мръсорията, прахта и акарите от Вашия дом. Системата може да постигне професионален резултат без излишни усилiя или загуба на време. Компанията предлага Възможности без ограничения, за всеки, който мечтае за по-добър живот.
rainbow.bg

Най-скоро Проверени Сайтове

18
Silver Valve Original
silvervalve.com
12
Сайт за безплатни обяви без ограничения: BGOBIAVI.net!
bgobiavi.net
12
PHP Scripts Mall
phpscriptsmall.com
14
Ресторанти, Зъболекари, Барове, Салон за красота, Лекари – Yelp
yelp.pro
15
Бизнес Варна
varna.biz
12
Онлайн бизнес каталог на български фирми
favzz.com
15
Наеми имоти под наем | наеми.com
xn--80akjpc.com
17
Имоти - Недвижими имоти продава отдава наем - Най-изгодни обяви за имоти
imoti.one
12
▷ Пердета и Завеси Платове за Пердета и Завеси от perdeta.com
perdeta.com
15
Browning Hi-Power, 1911, CZ75, Makarov Home
bhspringsolutions.com

12 activedesign.bg Последно Обновен: 3 years ago

Activedesign.bg

activedesign.bg - ÀÊÒÈ ÄÈÇÀÉÍ - ïðîôåñèîíàëåí ãðàôè÷åí äèçàéí, ïå÷àòíà ðåêëàìà, âúíøíà ðåêëàìà, òðàíñïîðòíà ðåêëàìà, óåá äèçàéí, êîðïîðàòèâåí äèçàéí, ôèðìåí äèçàéí, òâîð÷åñêè, êðåàòèâåí äèçàéí, ôîòîãðàôèÿ, ðåêëàìíè ìàòåðèàëè, ðåêëàìíè óñëóãè, öÿëîñòíî ðåêëàìíî îáñëóæâàíå.

Вашия Уеб сайт Резултат

Уеб сайт Скорост за Стационарни Компютри

Уеб сайт Скорост за Мобилни Компютри

Мобилна ползваемост

Домейн авторитет

Google Реклами

ПРОВЕРКА ЗА ПОЛЗВАЕМОСТ ПРИ МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА

МОБИЛНА ПОЛЗВАЕМОСТ: False
резултат:

Правила Въздействие на правилото
Avoid landing page redirects 0
Avoid plugins 0
Configure the viewport 10
Enable compression 71.65
Leverage browser caching 180.75
Reduce server response time 0
Minify CSS 1.54
Minify HTML 6.55
Minify JavaScript 19.18
Eliminate render-blocking JavaScript and CSS in above-the-fold content 56
Optimize images 108.74
Prioritize visible content 24
Size content to viewport 3
Size tap targets appropriately 7.07
Use legible font sizes 11.59

Система за Управление на Съдържанието:

Език и регион: en_US

Роботизирани Ресурси:

Преходно Извличане на Ресурси:

mobile screenshot ;

Авторитет на страницата
Авторитет 14%

14% Авторитет на страницата

Moz Ранг
1.4/10

14% Moz Ранг

Степен на отпадане
%

% Степен на отпадане

Tag за заглавие
468 Символа

ÀÊÒÈ ÄÈÇÀÉÍ - ïðîôåñèîíàëåí ãðàôè÷åí äèçàéí, ïå÷àòíà ðåêëàìà, âúíøíà ðåêëàìà, òðàíñïîðòíà ðåêëàìà, óåá äèçàéí, êîðïîðàòèâåí äèçàéí, ôèðìåí äèçàéí, òâîð÷åñêè, êðåàòèâåí äèçàéí, ôîòîãðàôèÿ, ðåêëàìíè ìàòåðèàëè, ðåêëàìíè óñëóãè, öÿëîñòíî ðåêëàìíî îáñëóæâàíå.

Meta Описание
395 Символа

Àêòèâ Äèçàéí - ñòóäèî çà ãðàôè÷åí äèçàéí, óåá äèçàéí è ðåêëàìà - ïðîôåñèîíàëåí äèçàéí è ïðåäïå÷àò çà Âàøèòå ðåêëàìíè ìàòåðèàëè â îáëàñòèòå: ïå÷àòíà ðåêëàìà, âúíøíà ðåêëàìà, òðàíñïîðòíà ðåêëàìà, óåá äèçàéí, ôîòîãðàôèÿ.

Meta Ключови думи
Meta Ключови думи

Ðåêëàìíî ñòóäèî Àêòèâ Äèçàéí - ïðîôåñèîíàëåí ãðàôè÷åí äèçàéí ïå÷àòíà ðåêëàìà âúíøíà ðåêëàìà òðàíñïîðòíà ðåêëàìà óåá äèçàéí êîðïîðàòèâåí äèçàéí ôèðìåí äèçàéí öÿëîñòåí äèçàéí àðò äèçàéí òâîð÷åñêè êðåàòèâåí äèçàéí ôîòîãðàôèÿ ðåêëàìíè ìàòåðèàëè ðåêëàìíè óñëóãè óñëóãà ðåêëàìíî îáñëóæâàíå ïðåäïå÷àòíà ïîäãîòîâêà ïðåäïå÷àò ïå÷àò îòïå÷àòâàíå èäåè èäåÿ êîíöåïöèÿ êîíöåïöèè äèçàéí êàòàëîã êàòàëîçè áðîøóðà áðîøóðè êàëåíäàð êàëåíäàðè ïëàêàò ïëàêàòè äèïëÿíà äèïëÿíè ëèñòîâêà ëèñòîâêè åòèêåò åòèêåòè îïàêîâêà îïàêîâêè êàðåòà áèëáîðä áèëáîðäîâå êàëêàíè òðàíñïàðàíòè ÷àäúðè âèòðèíè ôèðìåí çíàê äèçàéí ëîãî óåá web ñàéò óåáñàéò áàíåð áàíåðè äèçàéíåðñêè äèçàéíåðñêî ðåêëàìåí ðåêëàìíà ðåêëàìíî ðåêëàìíè ôèðìåí ôèðìåíè ôèðìåíî ïðîäóêòîâ ïðîäóêòîâè ïå÷àòíà ïå÷àòíî ïå÷àòíè îôñåòîâ øèðîêîôîðìàòåí äèãèòàëåí èìèäæîâ èìèäæîâà ñòðàòåãèÿ êàìïàíèÿ êàìïàíèè

Ефективен URL адрес
22 Символа

http://activedesign.bg

Извадка
Съдържание на страницата

graphic, WEB DESIGN & PRE-PRESS ADVERTISING STUDIO ÀÊÒÈÂ ÄÈÇÀÉÍ ÅÎÎÄ • Ñîôèÿ, æê "Ìàíàñòèðñêè ëèâàäè - çàïàä", óë. "Ãåí. Ñòåôàí Òîøåâ" 78 Ìîáèëåí: 0888 948 371, e-mail.

Облак от ключови думи
Плътност

mail7 activedesign4 graphic2 chrome2 design2 safari2 opera2 explorer2 internet2 mozilla2

Google Визуализация
Така изглеждате в резултатите от търсенето с Google

ÀÊÒÈ ÄÈÇÀÉÍ - ïðîôåñèîíàëåí ãðàôè÷åí äèçàéí, ïå÷àòíà ðåêëàìà, âúíøíà ðåêëàìà, òðàíñïîðòíà ðåêëàìà, óåá äèçàéí, êîðïîðàòèâåí äèçàéí, ôèðìåí äèçàéí, òâîð÷åñêè, êðåàòèâåí äèçàéí, ôîòîãðàôèÿ, ðåêëàìíè ìàòåðèàëè, ðåêëàìíè óñëóãè, öÿëîñòíî ðåêëàìíî îáñëóæâàíå.
http://activedesign.bg
graphic, WEB DESIGN & PRE-PRESS ADVERTISING STUDIO ÀÊÒÈÂ ÄÈÇÀÉÍ ÅÎÎÄ • Ñîôèÿ, æê "Ìàíàñòèðñêè ëèâàäè -...

Robots.txt
Файла Не е Намерен

http://activedesign.bg/robots.txt

Sitemap.xml
Файла Не е Намерен

http://activedesign.bg/sitemap.xml

Възраст на Домейна
Информация за създаване на домейн

Създаден на:

HTML5 Поддръжка

Фалшиви

Размер на Страницата
HTML код и текст съотношение

8% Завършен (успех)
Размер на документа: ~194.55 KB
Размер на кода: ~178.28 KB
Размер на Текста: ~16.27 KB Ratio: 8.36%

Повтаряемост на Ключови Думи

1 Списък с Думи

Ключова дума Бройка Плътност
íà 55 0.29%
ÄÈÇÀÉÍ 29 0.15%
Äèçàéí 26 0.14%
çà 26 0.14%
ÐÅÊËÀÌÀ: 24 0.13%
äèçàéí 21 0.11%
ÏÅ×ÀÒÍÀ 19 0.10%
îò 19 0.10%
ÐÅÊËÀÌÀ 19 0.10%
äà 18 0.09%
ÏÐÎÅÊÒÈ 15 0.08%
ÓÅÁ 15 0.08%
Âè 14 0.07%
ÂÚÍØÍÀ 13 0.07%
ÂÈÆÒÅ 12 0.06%
ÍÀØÈÒÅ 12 0.06%
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÀ 11 0.06%
ðåêëàìíè 11 0.06%
ñå 10 0.05%
ðåêëàìíà 10 0.05%

2 Списък с Думи

Ключова дума Бройка Плътност
Äèçàéí 14 0.07%
ÓÅÁ 13 0.07%
ÂÚÍØÍÀ 13 0.07%
ÍÀØÈÒÅ ÏÐÎÅÊÒÈ 12 0.06%
ÂÈÆÒÅ ÍÀØÈÒÅ 12 0.06%
ÂÈÆÒÅ 12 0.06%
ÏÅ×ÀÒÍÀ ÐÅÊËÀÌÀ: 12 0.06%
ÏÅ×ÀÒÍÀ 11 0.06%
ÄÈÇÀÉÍ 11 0.06%
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÀ 9 0.05%
ÀÄÀÑÒÐÀ 8 0.04%
äèçàéí êîíöåïöèÿ 8 0.04%
ÏÅ×ÀÒÍÀ ÐÅÊËÀÌÀ 7 0.04%
ÄÈÇÀÉÍ ÏÅ×ÀÒÍÀ 7 0.04%
ÂÚÍØÍÀ ÐÅÊËÀÌÀ: 7 0.04%
ðåêëàìíà ñòåíà 7 0.04%
ÊÀËÅÍÄÀÐÈ 7 0.04%
ÃÐÀÔÈ×ÅÍ 6 0.03%
ÂÚÍØÍÀ ÐÅÊËÀÌÀ 6 0.03%
Äèçàéí ðåêëàìíà 6 0.03%

3 Списък с Думи

Ключова дума Бройка Плътност
Äèçàéí 14 0.07%
ÂÈÆÒÅ 12 0.06%
ÂÚÍØÍÀ 12 0.06%
ÂÈÆÒÅ ÍÀØÈÒÅ ÏÐÎÅÊÒÈ 12 0.06%
ÂÈÆÒÅ ÍÀØÈÒÅ 12 0.06%
ÄÈÇÀÉÍ 11 0.06%
ÏÅ×ÀÒÍÀ 11 0.06%
ÓÅÁ 11 0.06%
ÀÄÀÑÒÐÀ 8 0.04%
ÂÚÍØÍÀ ÐÅÊËÀÌÀ: 7 0.04%
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÀ 7 0.04%
ÄÈÇÀÉÍ ÏÅ×ÀÒÍÀ ÐÅÊËÀÌÀ: 7 0.04%
Âèæ ïîâå÷å 6 0.03%
Âèæ 6 0.03%
Äèçàéí ðåêëàìíà 6 0.03%
ÃÐÀÔÈ×ÅÍ 6 0.03%
ÃÐÀÔÈ×ÅÍ ÄÈÇÀÉÍ 6 0.03%
ÂÚÍØÍÀ ÐÅÊËÀÌÀ 6 0.03%
ÓÅÁ ÄÈÇÀÉÍ: 6 0.03%
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÀ ÐÅÊËÀÌÀ 6 0.03%

4 Списък с Думи

Ключова дума Бройка Плътност
Äèçàéí 14 0.07%
ÂÈÆÒÅ ÍÀØÈÒÅ ÏÐÎÅÊÒÈ 12 0.06%
ÂÈÆÒÅ ÍÀØÈÒÅ 12 0.06%
ÂÚÍØÍÀ 12 0.06%
ÓÅÁ 11 0.06%
ÂÈÆÒÅ 11 0.06%
ÏÅ×ÀÒÍÀ 9 0.05%
ÄÈÇÀÉÍ 8 0.04%
ÂÚÍØÍÀ ÐÅÊËÀÌÀ: 7 0.04%
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÀ 6 0.03%
Âèæ 6 0.03%
ÏÅ×ÀÒÍÀ ÐÅÊËÀÌÀ 6 0.03%
ÃÐÀÔÈ×ÅÍ 6 0.03%
Âèæ ïîâå÷å 6 0.03%
ÓÅÁ ÄÈÇÀÉÍ: 6 0.03%
ÁÀÍÅÐÈ 6 0.03%
ÃÐÀÔÈ×ÅÍ ÄÈÇÀÉÍ 6 0.03%
Äèçàéí ðåêëàìíà 6 0.03%
ÀÄÀÑÒÐÀ ÁÚËÃÀÐÈß 5 0.03%
ÂÚÍØÍÀ ÐÅÊËÀÌÀ 5 0.03%

Социални Мрежи

Facebook Споделяне
Всичко: 0

0 Завършен (успех)

Facebook Коментар
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

В LinkedIn
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

Pinterest
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

Група
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

Search Engine Index Stats

Google Индекс
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

Google индекс за картинки
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

Bing Индекс
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

Yahoo Индекс
Всичко: 186

74% Завършен (успех)

Yahoo Картинки
Всичко: 64

26% Завършен (успех)

Google Реклами

Заглавна информация

H2 Tags

Не Текст
1 ÀÄÀÑÒÐÀ
2 ÒÅÕÍÎÏÀÍÅË
3 ÒÅÕÍÎÑÈÌ
4 ÃÎÐÍÀ ÁÀÍß
5 ÑÈÒÈ ËÓÊÑ

H3 Tags

Не Текст
1 ÏÅ×ÀÒÍÀ ÐÅÊËÀÌÀ
2 ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÅÍ ÄÈÇÀÉÍ
3 ÚÍØÍÀ ÐÅÊËÀÌÀ
4 ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÀ ÐÅÊËÀÌÀ
5 ÓÅÁ ÄÈÇÀÉÍ

H4 Tags

Не Текст
1 graphic, WEB DESIGN & PRE-PRESS ADVERTISING STUDIO

Топ 20 връзки - Total Link: (94)

Internal Links

Не Текст Линк Тип
1 www.activedesign.bg http://www.activedesign.bg text
2 Äèçàéí êàòàëîçè print-design-projects/graphic-design-catalogues/index.html text
3 Áðîøóðè, äèïëÿíè print-design-projects/graphic-design-brochures-leaflets/index.html text
4 Äèçàéí êàëåíäàðè print-design-projects/graphic-design-calendars/index.html text
5 Äèçàéí ïëàêàòè print-design-projects/graphic-design-posters/index.html text

External Links

Не Текст Линк Тип
1 www.outdatedbrowser.com http://www.outdatedbrowser.com text

Meta Информация

Не Meta Име Meta Данни
1 rating general
2 distribution global
3 robots index, follow
4 author Active Design
5 copyright Copyright © 2004-2018, ACTIVE DESIGN, All rights reserved.

Whois информация

Име Информация
Created Date
Updated Date
Expired Date
Registrar Name
Isp Name SuperHosting.BG Ltd.
Server Ip Address 193.107.36.200
Server Country Name Bulgaria
Server Country Short Name bg
Server Region Sofia-Capital
Server City Sofia
Server Country Latitude 42.6833
Server Country Longitude 23.3167

Визуална SEO графика на Вашият сайт

SEO Диаграма

С помощта на следните показатели ще разберете, до колко добре сте приложили OnPage/OffPage SEO за заглавната страница на Вашия уеб сайт.

SEO Успехи
4 от задачите са изпълнени - 26% SEO е покрит

26% Завършен (успех)

SEO Предупреждения
5 от задачите имат Предупреждение - 31% SEO предупреждения

31% Complete (warning)

SEO Грешки
7 от задачите имат грешки - 43% SEO грешки

43% Завършен (с грешка)

Съвети за Скорост и Оптимизация

Скоростта на уебсайта има огромно влияние върху производителността му, скоростта влияе пряко върху използваемостта, приходите и дори класирането на уеб сайта в търсещите машини. С намаляването на времето за зареждане на уеб страниците, потребителите се разсейват по-малко и са по-добре фокусирани в използването на предложения от сайта Ви потребителски интерфейс. При добра бързина на зареждане на страниците в уеб сайта, търсачките е по-вероятно да Ви възнаградят, като класират сайта преди други със съответно съдържание, но по-ниска скорост на зареждане.

Уеб сайт заглавие

Внимание! Вашето заглавие не е оптимизирано

Уеб сайт описание

Внимание! Вашето описание не е оптимизирано

Robots.txt

Внимание! Robots.txt файла не е намерен

Sitemap.xml

Внимание! Sitemap.xml файл не е намерен

Yahoo Индекс

Успех! Повече от 50 страници са индексирани в търсачката.

Google индекс за картинки

Опасност! По-малко от 3 страници са индексирани в търсачката за изображения в Google

Google Индекс

Опасност! По-малко от 3 страници са индексирани в търсачката на Google

Резултат на Google за Desktop

Успех! Вашият уебсайт премина проверките за Google Desktop Score.

Резултат на Google за Мобилни устройства

Успех! Вашият уебсайт премина проверките за Google Mobile Score.

Заглавия

Внимание! Намерен е само tag H2 на уебсайта Ви

Черен Списък (Google Безопасно)

Информацията не е налична.

Уеб сайт валидатор (W3C)

Опасност! Намерени са твърде много грешки в уебсайта Ви

Домейн авторитет

Опасност! Домейн Авторитета на Вашият уеб сайт е твърде нисък

Авторитет на страницата

Опасност! Авторитета на уебсайта Ви е твърде нисък

GZIP Компресия

Опасност! GZIP не е налице на Вашият сървър

Фавикон

Успех! Favicon Намерена

Alexa Ранг

Alexa Ранг Пълни подробности за класацията в Alexa, ключови думи и класиране в страната


0

Глобален ранг

0

Трафик Alexa info
Търсене Alexa info
Не Държава Класиране
Няма данни
Не Ключова дума Алекс Търсене

Домейн на разположение

Достъпност на домейни Списък на свързаните домейни


Домейн (ТДЛ) и правописна грешка Статус
activedesign.co Свободен
activedesign.us Свободен
activedesign.com Свободен
activedesign.info Свободен
activedesign.org Свободен
activedesign.net Свободен
qctivedesign.bg Свободен
ctivedesign.bg Свободен
zctivedesign.bg Свободен
wctivedesign.bg Свободен
sctivedesign.bg Свободен

Информация за Сървъра

Заглавие Отговор HTTP headers съдържат информация за браузъра на клиента, заявената страница и сървъра


Date: Thu, 26 Jul 2018 15:00:33 GMT
Server: Apache
Last-Modified: Fri, 08 Jun 2018 09:12:34 GMT
ETag: "30943-56e1dccebda4c"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 198979
Connection: close
Content-Type: text/html

DNS Записи Записи за DNS ресурсите свързани с име на хост


Уебсайт лист

Лист на всички анализирани сайтове в системата