Уеб сайтове с Подобен Резултат

12
Сайт за безплатни обяви без ограничения: BGOBIAVI.net!
bgobiavi.net
12
PHP Scripts Mall
phpscriptsmall.com
12
Онлайн бизнес каталог на български фирми
favzz.com
12
▷ Пердета и Завеси Платове за Пердета и Завеси от perdeta.com
perdeta.com
12
Начало
rebuildings.bg
12
skelerent.com | Фасадни скелета под наем
skelerent.bg
12
Urology.bg | Урологичен Център "Д-р Василев"
urology.bg
12
Rainbow – Rainbow е почистваща система, която ефективно премахва мръсорията, прахта и акарите от Вашия дом. Системата може да постигне професионален резултат без излишни усилiя или загуба на време. Компанията предлага Възможности без ограничения, за всеки, който мечтае за по-добър живот.
rainbow.bg

Най-скоро Проверени Сайтове

11
Complete home networking | AVM International
avm.de
18
Silver Valve Original
silvervalve.com
12
Сайт за безплатни обяви без ограничения: BGOBIAVI.net!
bgobiavi.net
12
PHP Scripts Mall
phpscriptsmall.com
14
Ресторанти, Зъболекари, Барове, Салон за красота, Лекари – Yelp
yelp.pro
15
Бизнес Варна
varna.biz
12
Онлайн бизнес каталог на български фирми
favzz.com
15
Наеми имоти под наем | наеми.com
xn--80akjpc.com
17
Имоти - Недвижими имоти продава отдава наем - Най-изгодни обяви за имоти
imoti.one
12
▷ Пердета и Завеси Платове за Пердета и Завеси от perdeta.com
perdeta.com

12 4bg.info Последно Обновен: 3 years ago

4bg.info

4bg.info - 4bg.info Directory

Вашия Уеб сайт Резултат

Уеб сайт Скорост за Стационарни Компютри

Уеб сайт Скорост за Мобилни Компютри

Мобилна ползваемост

Домейн авторитет

Google Реклами

ПРОВЕРКА ЗА ПОЛЗВАЕМОСТ ПРИ МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА

МОБИЛНА ПОЛЗВАЕМОСТ: False
резултат:

Правила Въздействие на правилото
Avoid landing page redirects 0
Avoid plugins 0
Configure the viewport 10
Enable compression 2.51
Leverage browser caching 8.94
Reduce server response time 0
Minify CSS 0.24
Minify HTML 0
Minify JavaScript 0.1
Eliminate render-blocking JavaScript and CSS in above-the-fold content 8
Optimize images 1.14
Prioritize visible content 0
Size content to viewport 0
Size tap targets appropriately 19.88
Use legible font sizes 40

Система за Управление на Съдържанието:

Език и регион: en_US

Роботизирани Ресурси:

Преходно Извличане на Ресурси:

mobile screenshot ;

Авторитет на страницата
Авторитет 37%

37% Авторитет на страницата

Moz Ранг
3.7/10

37% Moz Ранг

Степен на отпадане
%

% Степен на отпадане

Tag за заглавие
18 Символа

4bg.info Directory

Meta Описание
175 Символа

4BG.info - Bulgarian Link Directory. This is the link directory where you can submit the URL to your homepage. Powered by PHP Link Directory. Listed at 4bg.info link directory

Meta Ключови думи
Meta Ключови думи

PHP Link Directorysubmit linkdirectorycategories 4bg link directory

Ефективен URL адрес
15 Символа

http://4bg.info

Извадка
Съдържание на страницата

Íà÷àëî Äîáàâè ñàéò Äîáàâè ñòàòèÿ Íîâè ñàéòîâå Íîâè ñòàòèè Íàé-ïîñåùàâàíè Êîíòàêò English Êàòåãîðèè Àâòî Áà Èíòåðíåò Áèçíåñ è èêîíîìèêà.

Облак от ключови думи
Плътност

iphone14 http14 cbox7 info5 directory3 plus3 studio3 aloha3 zorica2 doneva2

Google Визуализация
Така изглеждате в резултатите от търсенето с Google

4bg.info Directory
http://4bg.info
Íà÷àëî Äîáàâè ñàéò Äîáàâè ñòàòèÿ Íîâè ñàéòîâå Íîâè ñòàòèè Íàé-ïîñåùàâàíè Êîíòàê...

Robots.txt
Файла е Намерен

http://4bg.info/robots.txt

Sitemap.xml
Файла е Намерен

http://4bg.info/sitemap.xml

Възраст на Домейна
Информация за създаване на домейн

Създаден на:

HTML5 Поддръжка

Фалшиви

Размер на Страницата
HTML код и текст съотношение

29% Завършен (успех)
Размер на документа: ~23.00 KB
Размер на кода: ~16.44 KB
Размер на Текста: ~6.56 KB Ratio: 28.51%

Повтаряемост на Ключови Думи

1 Списък с Думи

Ключова дума Бройка Плътност
íà 26 2.40%
çà 21 1.94%
Îùå 15 1.39%
...Êàòåãîðèÿ: 15 1.39%
iPhone 12 1.11%
îò 11 1.02%
Õîñòèíã 5 0.46%
ÃÓÌÈ 4 0.37%
ÅÎÎÄ 4 0.37%
óñëóãè 4 0.37%
ÁÃ 4 0.37%
Íîâè 3 0.28%
îíëàéí 3 0.28%
Îíëàéí 3 0.28%
òúðãîâèÿ 3 0.28%
äîìåéí 3 0.28%
Ôèðìà 3 0.28%
CBOX.biz 3 0.28%
Plus 3 0.28%
íè 3 0.28%

2 Списък с Думи

Ключова дума Бройка Плътност
Îùå ...Êàòåãîðèÿ: 15 1.39%
~ Îùå 15 1.39%
· iPhone 11 1.02%
Õîñòèíã 3 0.28%
...Êàòåãîðèÿ: ÁÃ 3 0.28%
ÁÃ Èíòåðíåò: 3 0.28%
áîíáîíè 3 0.28%
Ôèðìà 3 0.28%
Äîáàâè 2 0.18%
öâåòÿ 2 0.18%
íåîãðàíè÷åí òðàôèê 2 0.18%
íåîãðàíè÷åí 2 0.18%
òúðãîâèÿ ñúñ 2 0.18%
ñúñ ñòîêè 2 0.18%
ñòîêè çà 2 0.18%
çà äîìàøíè 2 0.18%
êðúùåíå 2 0.18%
è Óåá 2 0.18%
Òóðèçúì 2 0.18%
Íîâè 2 0.18%

3 Списък с Думи

Ключова дума Бройка Плътност
~ Îùå ...Êàòåãîðèÿ: 15 1.39%
áîíáîíè 4 0.37%
áóêåòè 3 0.28%
Ôèðìà 3 0.28%
Plus · iPhone 3 0.28%
Îùå ...Êàòåãîðèÿ: ÁÃ 3 0.28%
êàðòè÷êè 3 0.28%
öâåòÿ 3 0.28%
êðúùåíå 3 0.28%
ñâàòáà 3 0.28%
ïîäàðúöè 3 0.28%
ñóâåíèðè 3 0.28%
âàçà 3 0.28%
...Êàòåãîðèÿ: ÁÃ Èíòåðíåò: 3 0.28%
Õîñòèíã 3 0.28%
è äåìîíñòðèðàíå íà 2 0.18%
äåìîíñòðèðàíå íà âèñîê 2 0.18%
ñòîêè çà äîìàøíè 2 0.18%
WhereTo.info Directory 2 0.18%
äæèïîâå 2 0.18%

4 Списък с Думи

Ключова дума Бройка Плътност
áîíáîíè 5 0.46%
âàçà 4 0.37%
ñóâåíèðè 4 0.37%
ïîäàðúöè 4 0.37%
ñâàòáà 4 0.37%
êàðòè÷êè 4 0.37%
öâåòÿ 4 0.37%
áóêåòè 4 0.37%
îñèãóðîâêè 3 0.28%
~ Îùå ...Êàòåãîðèÿ: ÁÃ 3 0.28%
íåîãðàíè÷åí òðàôèê 3 0.28%
äæèïîâå 3 0.28%
äàíúöè 3 0.28%
êîøíèöà áîíáîíè 3 0.28%
ìóëòèìåäèÿ 3 0.28%
Ôèðìà 3 0.28%
Îùå ...Êàòåãîðèÿ: ÁÃ Èíòåðíåò: 3 0.28%
òóðñêè 3 0.28%
êðúùåíå 3 0.28%
êàðòîíåíà òîðòà 3 0.28%

Социални Мрежи

Facebook Споделяне
Всичко: 5

100 Завършен (успех)

Facebook Коментар
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

В LinkedIn
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

Pinterest
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

Група
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

Search Engine Index Stats

Google Индекс
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

Google индекс за картинки
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

Bing Индекс
Всичко: 0

0% Завършен (успех)

Yahoo Индекс
Всичко: 1,030

92% Завършен (успех)

Yahoo Картинки
Всичко: 91

8% Завършен (успех)

Google Реклами

Заглавна информация

H2 Tags

Не Текст
1 Êàòåãîðèè
2 Ïðåïîðú÷âàìå
3 Ëèíê Äèðåêòîðèè
4 Ðåêëàìà
5 Ñòàòèñòèêà

Топ 20 връзки - Total Link: (139)

Internal Links

Не Текст Линк Тип
1 Íà÷àëî / text
2 Äîáàâè ñàéò /submit.php text
3 Äîáàâè ñòàòèÿ /submit_article.php text
4 Íîâè ñàéòîâå /index.php?list=latest text
5 Íîâè ñòàòèè /index.php?list=latestarticles text

External Links

Не Текст Линк Тип
1 English http://www.whereto.info/ text
2 CBOX Domains and Hosting http://cbox.biz text
3 HAMMER Studio - ôîòî ñòóäèî http://hammer.bg text
4 ImFact studio http://imfact.eu text
5 Èçïðàòè ïèñìî äî Äÿäî Ìðàç http://diadomraz.com text

Meta Информация

Не Meta Име Meta Данни
1 author George Stoev
2 copyright Copyright (c) 2006 - 2012 by George Stoev. All rights reserved!
3 robots index, follow

Whois информация

Име Информация
Created Date
Updated Date
Expired Date
Registrar Name
Isp Name Cooolbox
Server Ip Address 87.118.140.14
Server Country Name Bulgaria
Server Country Short Name bg
Server Region Sofia
Server City Botevgrad
Server Country Latitude 42.9
Server Country Longitude 23.7833

Визуална SEO графика на Вашият сайт

SEO Диаграма

С помощта на следните показатели ще разберете, до колко добре сте приложили OnPage/OffPage SEO за заглавната страница на Вашия уеб сайт.

SEO Успехи
6 от задачите са изпълнени - 38% SEO е покрит

38% Завършен (успех)

SEO Предупреждения
2 от задачите имат Предупреждение - 12% SEO предупреждения

12% Complete (warning)

SEO Грешки
8 от задачите имат грешки - 50% SEO грешки

50% Завършен (с грешка)

Съвети за Скорост и Оптимизация

Скоростта на уебсайта има огромно влияние върху производителността му, скоростта влияе пряко върху използваемостта, приходите и дори класирането на уеб сайта в търсещите машини. С намаляването на времето за зареждане на уеб страниците, потребителите се разсейват по-малко и са по-добре фокусирани в използването на предложения от сайта Ви потребителски интерфейс. При добра бързина на зареждане на страниците в уеб сайта, търсачките е по-вероятно да Ви възнаградят, като класират сайта преди други със съответно съдържание, но по-ниска скорост на зареждане.

Уеб сайт заглавие

Успех! Вашето заглавие е оптимизирано

Уеб сайт описание

Внимание! Вашето описание не е оптимизирано

Robots.txt

Успех! Файлът Robots.txt съществува във Вашият уебсайт

Sitemap.xml

Успех! Файл Sitemap.xml съществува в уебсайта Ви

Yahoo Индекс

Успех! Повече от 50 страници са индексирани в търсачката.

Google индекс за картинки

Опасност! По-малко от 3 страници са индексирани в търсачката за изображения в Google

Google Индекс

Опасност! По-малко от 3 страници са индексирани в търсачката на Google

Резултат на Google за Desktop

Успех! Вашият уебсайт премина проверките за Google Desktop Score.

Резултат на Google за Мобилни устройства

Успех! Вашият уебсайт премина проверките за Google Mobile Score.

Заглавия

Внимание! Намерен е само tag H2 на уебсайта Ви

Черен Списък (Google Безопасно)

Информацията не е налична.

Уеб сайт валидатор (W3C)

Опасност! Намерени са твърде много грешки в уебсайта Ви

Домейн авторитет

Опасност! Домейн Авторитета на Вашият уеб сайт е твърде нисък

Авторитет на страницата

Опасност! Авторитета на уебсайта Ви е твърде нисък

GZIP Компресия

Опасност! GZIP не е налице на Вашият сървър

Фавикон

Опасност! Favicon не е намерен

Alexa Ранг

Alexa Ранг Пълни подробности за класацията в Alexa, ключови думи и класиране в страната


0

Глобален ранг

0

Трафик Alexa info
Търсене Alexa info
Не Държава Класиране
Няма данни
Не Ключова дума Алекс Търсене
1 4bg
43.84% Завършен (успех)
2 https://www.secretzone.bg не работи
7.26% Завършен (успех)
3 франк лойд райт
0.70% Завършен (успех)
4 тв онлайн безплатно и без регистрация
0.15% Завършен (успех)

Домейн на разположение

Достъпност на домейни Списък на свързаните домейни


Домейн (ТДЛ) и правописна грешка Статус
4bg.co Свободен
4bg.us Свободен
4bg.com Свободен
4bg.info Свободен
4bg.org Свободен
4bg.net Свободен

Информация за Сървъра

Заглавие Отговор HTTP headers съдържат информация за браузъра на клиента, заявената страница и сървъра


Date: Sun, 24 Jun 2018 20:00:38 GMT
Server: Apache/1.3.37 (Unix) mod_fastcgi/2.4.2 mod_deflate/1.0.21 mod_ssl/2.8.28 OpenSSL/0.9.8e
Set-Cookie: PHPSESSID=8beebe339cf5f5546da18376565e95b1; path=/
Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Pragma: no-cache
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=windows-1251

DNS Записи Записи за DNS ресурсите свързани с име на хост


Уебсайт лист

Лист на всички анализирани сайтове в системата